Relacions institucionals

 

La Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ) manté relacions amb diversos organismes i agrupacions, tant de l’Administració i del sector públic com del sector privat, fundacions i associacions de diversa índole.  Passem revista breument a les principals relacions institucionals i el seu caràcter.

 

Relacions institucionals amb altres ministeris i ens públics Torna al començament de la pàgina

Addicionalment, la DGOJ manté línies de cooperació amb altres ministeris i entitats de l’Administració, com el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d’Estat per a les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, amb què ha establert conjuntament l’Acord de corregulació (PDF, aprox. 738 kB) i el Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc (PDF, aprox. 401 kB). 

També manté contactes amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per col·laborar en el tractament d'afectats per ludopaties.

Així mateix, la DGOJ col·labora amb les forces i cossos de seguretat competents en la investigació de vigilància i inspecció del compliment de la normativa en matèria de joc i amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries en la prevenció de fenòmens de blanqueig de capitals.

 

Relacions institucionals amb la UE i altres reguladors europeus Torna al començament de la pàgina

La DGOJ manté contactes amb els organismes de la Unió Europea que coordinen els temes relatius al joc. Encara que la Comissió Europea considera que la regulació del joc i els aspectes relatius a aquest són competència dels estats membres, supervisa que les normes nacionals no impedeixin la lliure competència ni suposin barreres a l'establiment d'empreses comunitàries.

De manera permanent, es contacta amb els òrgans reguladors de països europeus que disposen d'una regulació del joc similar a l'espanyola amb la finalitat de promoure-hi la cooperació i l'intercanvi d'informació, de manera que es faciliti la coordinació de les diverses regulacions i sistemes d'inspecció nacionals, amb vista a la futura construcció d'un context supranacional d'autorització de joc.

La DGOJ desarrolla una importante actividad en el seno de la Unión Europea:

  • Comisión Europea: Grupo de Expertos en materia de juego online
  • CEN/CENELEC en relación a los posibles estándares europeos sobre los sistema de reporte de los operadores de juego
  • Consejo de Europa: participación en los trabajos desarrollados en el marco del Acuerdo parcial ampliado sobre deportes, Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), cuyo objetivo primordial es preservar la integridad del deporte y evitar el amaño de apuestas deportivas.

En este contexto, el Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de las Competiciones Deportivas fue firmado por el Estado español el 7 de julio de 2015, y todavía está pendiente de ratificación.

La DGOJ forma parte del Grupo de Trabajo creado a instancia de la Secretaría del Convenio para fomentar la implantación de las plataformas nacionales contra la manipulación de competiciones deportivas en los diferentes Estados. Estas plataformas tienen por finalidad, entre otras, el recibir, centralizar y analizar información sobre apuestas irregulares y sospechosas realizadas en relación con competiciones deportivas que tengan lugar en el territorio de la Parte y, cuando proceda, emitirá las correspondientes alertas; y cooperar con todas las organizaciones y autoridades pertinentes, a escala nacional e internacional, incluidas las plataformas nacionales de otros Estados.

 
 

Amb la societat civil Torna al començament de la pàgina

La principal funció de la DGOJ i la seva veritable raó de ser és la protecció dels consumidors espanyols, en general, i més específicament dels menors i dels grups de persones dependents i vulnerables davant l'addicció al joc.

A fi d'aconseguir el millor compliment d'aquesta funció, la DGOJ ha establert vincles i canals de col·laboració per al seu estudi.

Així mateix, s'han establert mesures de protecció per als grups afectats i de prevenció de la ludopatia, amb diferents interlocutors de la societat civil com a associacions de ludòpates rehabilitats, universitats que estudien el tema de l'addicció al joc, tant des d'una perspectiva social com mèdica, així com també amb centres d'atenció i tractament de l'addicció al joc i investigadors.

A través de les línies de col·laboració establertes, s'intenta aconseguir un alt grau de protecció dels grups vulnerables i l'establir mesures i sistemes d'atenció als possibles afectats per les conseqüències negatives del joc.

La DGOJ col·labora igualment amb els mateixos operadors de joc per a l'establiment i la posada en pràctica d'aquestes mesures.