Taxa de Xogo

Ao abeiro da Orde de 4 de xuño de 1998 pola que se regulan determinados aspectos da xestión da recadación das taxas que constitúen dereitos da Facenda Pública, pode confeccionar o impreso para o aboamento da taxa de xogo na sede electrónica desta Dirección Xeral a través da  seguinte ligazón procedementos e servizos.

Preguntas frecuentes sobre a liquidación da taxa de xogo