Rifes ocasionals o de caràcter esporàdic

Concepte de rifa

1. S’entén per rifa aquella modalitat de joc que consisteix en l’adjudicació d’un o diversos premis mitjançant la celebració d’un sorteig o selecció per atzar entre els adquirents de bitllets, paperetes o altre documents o suports de participació de caràcter material, informàtic, telemàtic o interactiu, en una data determinada, i sempre que per participar-hi calgui fer una aportació econòmica.

2. L’objecte de la rifa pot ser un bé moble, immoble, semovent o drets lligats a aquests, sempre que no siguin premis dineraris.

Rifa de caràcter ocasional o esporàdic

3. Rifa ocasional o esporàdica és aquella que no se celebra periòdicament o permanentment o, si existeix periodicitat, aquesta és, com a mínim, anual, i es donen les circumstàncies següents:

  • En tenir periodicitat com a mínim anual una mateixa persona o entitat com a màxim només pot fer una rifa ocasional a l’any.
  • La realització de rifes no forma part de l’activitat habitual de la persona o entitat que les organitza.

4. Per tant, una rifa ocasional és aquella que es fa de manera no periòdica o com a màxim una vegada a l’any sempre que no formi part de l’activitat ordinària de l’entitat o persona que les organitza.

Procediment per presentar la sol·licitud d’autorització

5. El desenvolupament de rifes de caràcter ocasional requereix l’obtenció prèvia de l’autorització corresponent.

6. Està prohibida la participació en activitats de joc als menors d’edat, tant en la compra com en la comercialització dels suports de participació. La participació dels menors en alguna de les fases de la rifa pot constituir una vulneració de la normativa en matèria de joc que pot implicar la sanció administrativa corresponent.

7. Les sol·licituds d’autorització de rifes les poden presentar persones físiques o jurídiques l’activitat habitual de les quals no consisteixi en la realització d’activitats de joc.

8. Les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu electrònica de la Direcció General, mitjançant el tràmit denominat Sol·licitud d’Autorització de Joc Ocasional (Rifes). En el cas de sol·licituds presentades per persones físiques, es pot optar per la comunicació amb l’Administració de forma no electrònica, mitjançant la presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta al registre de la Direcció General d’Ordenació del Joc, c. Atocha, 3, 28012, Madrid, de forma presencial o per correu postal.

9. A la sol·licitud han de constar les dades relatives a la persona, societat, entitat o associació que sol·licita la rifa, la seva adreça a efectes de notificació i una sol·licitud per fer activitats de publicitat, promoció o patrocini.

10. A les sol·licituds s’ha d’aportar documentació acreditativa dels extrems següents:

  • Documentació acreditativa de la personalitat del sol·licitant o de la seva capacitat de representació quan la rifa se sol·liciti en nom d’entitats, empreses o associacions.
  • Documentació que justifiqui que qui sol·licita la rifa es troba al corrent de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social.
  • Documentació justificativa de la propietat i la disponibilitat del premi o premis oferts.
  • Bases de la rifa, en les quals han de constar, entre d’altres, la descripció amb el detall necessari del premi ofert, la seva valoració, la forma de venda i el preu dels suports de participació, i també la data i forma del sorteig.
  • Model del suport de participació.

11. Els documents concrets que s’han de presentar es troben indicats al web de la Direcció General d’Ordenació del Joc.

Règim fiscal

12. La presentació de sol·licituds d’autorització de rifes ocasionals està gravada amb una taxa per la gestió administrativa del joc de 100 euros.

13. Les persones, físiques o jurídiques, que facin rifes estan subjectes al pagament de l’impost sobre activitats de joc, al qual correspon un tipus de gravamen del 20 % dels ingressos nets obtinguts derivats de la seva organització o celebració. Aquest tipus pot ser del 5 % en el cas de rifes declarades benèfiques o d’interès públic.

14. Una rifa pot ser declarada d’interès públic quan qui la sol·liciti sigui una entitat inscrita i declarada d’utilitat pública al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior o en un dels registres similars de les comunitats autònomes. Igualment, s’ha de valorar la declaració d’una rifa com a rifa benèfica o d’interès públic quan qui la sol·liciti sigui una entitat sense ànim de lucre i la destinació prevista per als fons ha de ser una de les activitats previstes per a les entitats sense ànim de lucre en la Llei d’incentius fiscals al mecenatge.

15. Així mateix, la persona física o jurídica que desenvolupi i comercialitzi la rifa està obligada al compliment de les obligacions sorgides en matèria de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en concret, en relació amb l’obligació de practicar la retenció corresponent al guanyador del premi. En el moment actual aquesta retenció ascendeix al 19 % del valor de mercat del premi ofert en la rifa.

16. De la mateixa manera, la persona física o jurídica que organitzi i desenvolupi la rifa ha de complir les seves obligacions fiscals pròpies com a conseqüència de la possible pèrdua o guany patrimonial originat per la mateixa rifa.

17. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de l’impost corresponen a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Més informació a Rifes, joc ocasional i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries