Liquidació de la taxa de joc

En relació amb la liquidació de la taxa per la gestió administrativa del joc, prevista en l'article 49 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i en el marc de l'establert en l'Ordre HAP/1995/2014, de 29 d'octubre, per la qual s'aprova el plec de bases que regiran la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i explotació d'activitats de joc de la Llei 13/2011 s'aplicaran els següents criteris:

A) En el cas d'un operador que en l'actualitat no té cap llicència general, i sol·licita una llicència general i X llicències singulars, ha de liquidar els fets imposables dels apartats b, c i d de l'art. 49.2 de la Llei 13/2011 pels següents imports (al moment de la sol·licitud):

a. Emissió de dictàmens tècnics d'avaluació Nombre de dictàmens: 1 Quota: 38.000 IMPORT INGRESSAR: 38.000

b. Inscripció en el Registre General de Llicències Nombre de llicències (generals) sol·licitades: 1 Quota: 2.500 IMPORT A INGRESSAR: 2.500

c. Sol·licitud de llicències o autoritzacions Nombre de llicències sol·licitades: 1+X Quota: 10.000 IMPORT A INGRESSAR: (1+X) 10.000

B) Operador que en l'actualitat no té cap llicència general, i sol·licita dues llicències generals i X llicències singulars, ha de liquidar els fets imposables dels apartats b, c i d de l'art. 49.2 de la Llei 13/2011 pels següents imports (al moment de la sol·licitud):

a. Emissió de dictàmens tècnics d'avaluació Nombre de dictàmens: 1 Quota: 38.000 IMPORT INGRESSAR: 38.000

b. Inscripció en el Registre General de Llicències Nombre de llicències (generals) sol·licitades: 2 Quota: 2.500 IMPORT A INGRESSAR: 5.000

c. Sol·licitud de llicències o autoritzacions Nombre de llicències sol·licitades: 2+X Quota: 10.000 IMPORT A INGRESSAR: (2+X) 10.000

C) Operador que ja compta amb una llicència general, i sol·licita ara una llicència general diferent a la qual ja posseeix i X llicències singulars, ha de liquidar els fets imposables dels apartats b, c i d de l'art. 49.2 de la Llei 13/2011 pels següents imports (al moment de la sol·licitud):

a. Emissió de dictàmens tècnics d'avaluació Nombre de dictàmens: 1 Quota: 38.000 IMPORT INGRESSAR: 38.000

b. Inscripció en el Registre General de Llicències Nombre de llicències (generals) sol·licitades: 1 Quota: 2.500 IMPORT A INGRESSAR: 2.500

c. Sol·licitud de llicències o autoritzacions Nombre de llicències sol·licitades: 1+X Quota: 10.000 IMPORT A INGRESSAR: (1+X) 10.000

D) Operador que ja compta amb una llicència general i sol·licita X llicències singulars vinculades a la llicència que ja posseeix, ha de liquidar el fet imposable de l'apartat d de l'art. 49.2 de la Llei 13/2011 pels següents imports (al moment de la sol·licitud):

a. Sol·licitud de llicències o autoritzacions Nombre de llicències sol·licitades: X Quota: 10.000 IMPORT A INGRESSAR: 10.000 X

Amb independència de les liquidacions anteriors, que han d'efectuar-se amb la sol·licitud de les corresponents llicències, al moment de notificar-se la Resolució de concessió de llicència provisional, es requerirà a l'operador de joc corresponent, perquè efectuï l'ingrés de la taxa de l'apartat c) de l'art. 49.2 en concepte d'inscripció en el Registre General de Llicències, per cadascuna de les llicències generals o singulars concedides, per un import de 2.500 euros cadascuna d'elles.

Finalment, en relació amb el moment de la meritació del fet imposable previst en l'apartat b) de l'article 49.2. de la Llei 13/2011, aquest es produeix amb la sol·licitud de llicències generals en cada procediment de convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i explotació d'activitats de joc de la Llei 13/2011, i amb independència del nombre de llicències generals que se sol·licitin, de manera que:

- Si un operador ja compta amb una llicència general atorgada en el procediment de 2012, ha d'abonar la taxa relativa a l'emissió de dictàmens tècnics d'avaluació si sol·licita ara una nova llicència general.

- Si sol·licita únicament una llicència singular, no ha d'abonar la taxa relativa a l'emissió de dictàmens tècnics d'avaluació, sinó únicament la taxa per l'apartat d) de l'art. 49.2 de la Llei 13/2011 en concepte de sol·licitud de llicències o autoritzacions.