Pestañas

Últimes notícies
Aquí podeu trobar les últimes notícies. Per veure altres notícies pot utilitzar el cercador de actualitat
 • 01/04/2020

  El Consejo de Ministros, dentro del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 publicado hoy1 de abril en el BOE, ha aprobado determinadas medidas en relación con la publicidad y promoción de los juegos de azar de ámbito estatal.

  Temas relacionados: Operadores de juego, Publicidad
 • 28/02/2020
  Principales magnitudes - 4T 2019

  Se publica el 4º informe trimestral sobre la evolución del mercado de juego online correspondiente al periodo: octubre-diciembre 2019.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 24/02/2020

  En fecha 24 de febrero de 2020 se ha publicado para información pública el Proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego.

  Temas relacionados: DGOJ, Juego responsable, Normativa, Publicidad
 • 17/02/2020
  EFICAZ

  Hoy, 17 de febrero, día internacional del juego responsable, se ha presentado en el Ministerio de Consumo, el proyecto “Fichero Eficaz” (Fichero de exclusiones de financiación para conductas adictivas y de azar), iniciativa en desarrollo promovida por FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) y AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) orientada a incrementar la seguridad y la protección de los consumidores, en concreto de las personas jugadoras de juegos de azar. 

   

   

 • 16/01/2020

  En el día de hoy, 16 de enero de 2020, el Ministro de Consumo, D. Alberto Garzón Espinosa, ha visitado las dependencias de la Dirección General de Ordenación del Juego.

  Temas relacionados: DGOJ
 • 23/12/2019
  Análisis del perfil del jugador online 2018

  Desde el año 2015 la Dirección General de Ordenación del Juego elabora el perfil del usuario de juego online en España, con el fin de ofrecer una visión integrada y global de los usuarios, de sus operaciones de juego, sus preferencias y hábitos de consumo.

  En este informe se analiza el perfil de juego de los jugadores, su nivel de actividad, sus preferencias de juego, el nivel de gasto y la relación entre gasto y retorno en premios. Como ya se hiciera desde su primera versión, el informe trata de dar respuesta a cuestiones tales como “¿Quién juega online?”, “¿Cuál es su perfil medio de juego?”, “¿Cuáles son los hábitos de depósitos y retiradas de dinero de los usuarios?”, “¿Qué medios de pago utiliza?”, “¿En qué juegos participan los españoles?”, “¿Existe alguna relación entre los diferentes juegos?”, “¿Cuál es su nivel de gasto?” o “¿Cuál es la relación entre el gasto y la participación?”.

  Temas relacionados: DGOJ, Estudios, Mercado del juego

Pages

Coneixeu-nos

La Direcció General d'Ordenació del Joc és l'òrgan del Ministeri d'Hisenda que, sota la dependència de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, exerceix les funcions de regulació, autorització, supervisió, control i, si escau, sanció de les activitats de joc d'àmbit estatal.

 • Funcions:
 1. L’autorització de les activitats ocasionals de joc d’àmbit estatal, així com de qualsevol aspecte de les modalitats i tipus de joc subjectes a títol habilitant que requereixi una autorització específica.
 2. La proposta i l’anàlisi de l’impacte de la normativa relativa a l’activitat de joc d’àmbit estatal.
 3. La inspecció de les activitats de joc d’àmbit estatal i dels sistemes tècnics que s’hi utilitzen, així com la proposta d’iniciació d’expedients sancionadors derivats d’aquesta inspecció.
 4. La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols habilitants per a l’exercici d’activitats de joc d’àmbit estatal.
 5. La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA.
 6. Les relacions institucionals amb altres òrgans o organismes de l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia, corporacions locals, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública, espanyola o estrangera, amb funcions reguladores en matèria de joc.
 7. Les relacions institucionals amb qualssevol entitats públiques o privades en relació amb la dimensió social o econòmica del joc.
 8. La gestió i liquidació de les taxes derivades de la gestió administrativa del joc i la gestió economicofinancera de les garanties vinculades a les llicències generals de joc.
 9. La gestió de recursos humans i materials, així com la gestió del pressupost de l’òrgan directiu.
 10. Informar, amb caràcter preceptiu, l’autorització de les activitats de loteria subjectes a reserva.
 11. La tramitació d’expedients administratius sancionadors iniciats per infraccions previstes en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.
 12. La persecució del joc il·legal no autoritzat, tant si es realitza en l’àmbit de l’Estat espanyol, com si es realitza des de fora d’Espanya i es dirigeix al territori espanyol.
 13. El requeriment d’informació a entitats, operadors de joc, proveïdors de serveis d’aquests i participants en els jocs.
 14. El requeriment a qualsevol proveïdor de serveis de pagament, entitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual, serveis de la societat de la informació o de comunicacions electròniques, i serveis o canals de difusió de publicitat i promoció de jocs, del cessament dels serveis que estiguessin prestant.
 15. L’establiment dels requisits tècnics i funcionals dels jocs i l’homologació dels sistemes tècnics de jocs.
 16. La promoció i supervisió de mecanismes de relació entre els participants i els operadors de joc i de protecció dels interessos dels participants, inclosa la tramitació de les reclamacions que poguessin ser presentades pels participants contra els operadors.
 17. La promoció i realització d’estudis i treballs de recerca en matèria de joc, així com sobre la seva incidència o impacte en la societat.
 18. La supervisió dels mecanismes i sistemes d’ordenació de l’activitat publicitària en matèria de joc d’àmbit estatal.
 19. Gestionar els registres del sector del joc d’àmbit estatal.
 20. La col·laboració amb les autoritats competents en la prevenció i control del frau i la defensa de la integritat en les activitats de joc, i amb altres reguladors de l’espai econòmic europeu en la persecució del joc il·legal.
 21. El desenvolupament d’accions preventives dirigides a la sensibilització, la informació i la difusió de bones pràctiques del joc i del joc responsable, mitjançant campanyes de publicitat, l’actuació en mitjans i xarxes de comunicació i la col·laboració amb altres administracions públiques o organismes de caràcter públic o privat.
 • Estructura (organigrama)
  • Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ)
   • Subdirecció General de Regulació del Joc
   • Subdirecció General d'Inspecció del Joc
   • Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals
 • Seu (contactes):