Garanties

Garanties en efectiu

Informació sobre el compte bancari de la Direcció General d'Ordenació del Joc on es pot efectuar el dipòsit en efectiu de les garanties dels sol·licitants de llicències d'operadors de joc (subtítol)

A l'efecte de la constitució de dipòsit en efectiu, en concepte de garantia vinculada a llicències de joc, en el marc del procediment establert a l'Ordre HAP/1995/2014, de 29 d'octubre, per la qual s'aprova el plec de bases que regiran la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i l'explotació d'activitats de joc de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, i particularment en la base 10 i en el punt 5è de la Resolució de 13 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Ordenació del Joc, relativa a la  constitució de les garanties vinculades a les llicències generals i singulars per al desenvolupament d'activitats de joc, s'ha de fer una transferència bancària al compte de dipòsit que s'identifica a continuació:

  • Entitat bancària: BANCO DE ESPAÑA
  • Denominació del compte: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO.- DEPÓSITOS DE GARANTÍAS DE OPERADORES DE JUEGO.
  • CCC 9000-0001-20-0200009536
  • IBAN ES11 9000 0001 2002 0000 9536
  • IBAN ELECTRÒNIC ES1190000001200200009536
  • BIC ESPBESMM