Nova versió Memoria Anual 2012
19/07/2013
Imagen: Mercado de Juego en España 2012 por operador

Publicouse unha nova versión da Memoria Anual 2012 incluíndo unha nota aclaratoria relativa aos "ingresos tributarios". Precísase que no devandito concepto se inclúen as cantidades correspondentes ao Imposto de Actividades de Xogo e Taxa de Xogo, de forma que non se contabilizan outros tributos como o Imposto de sociedades.

No caso de LAE, dada a súa especial natureza xurídica, o importe dos seus "ingresos tributarios", entendidos nos termos expostos, increméntanse nas demais achegas de natureza non tributaria realizadas ao Tesouro Público. Respecto a estas últimas e para os efectos da comparación dos datos correspondentes aos anos 2011 e 2012, ponse de manifesto que no ano 2011 SELAE realizou unha Achega ao Tesouro extraordinaria con cargo á prima de emisión de 1.200 millóns de €.

 

Estudos e informes

Temas relacionados: