Estratexia de Xogo Responsable en España 2013

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo anuncia a aprobación da Estratexia de Xogo Responsable para España, que contou co apoio unánime de todos os membros do Consello Asesor de Xogo Responsable.

A Estratexia de Xogo Responsable nace dunha iniciativa da DXOX, lanzada en novembro de 2012, e que propoñía a creación dun Consello Asesor de Xogo Responsable, integrado por representantes de todos os estamentos relacionados co xogo e coa ludopatía, consistente en representantes da industria, tanto a nivel presencial como online, das asociacións de axuda aos afectados pola adicción ao xogo, expertos en tratamento da adicción ao xogo, centros universitarios, e reguladores autonómicos, cuxa primeira tarefa consistía en asesorar á Administración na elaboración dunha Estratexia de Xogo Responsable para minimizar os posibles efectos negativos producidos polo xogo.

En febreiro de 2013 constituíuse este Consello Asesor de Xogo Responsable, que estivo a traballar na elaboración da estratexia agora aprobada.

Esta estratexia cobre varias áreas de actuación, investigación do fenómeno da adicción ao xogo, sensibilización da sociedade sobre o problema, prevención deste a través de diversas actuacións, e finalmente unha coordinación dos tratamentos dos mecanismos de asistencia sanitaria aos afectados.

De comezo inmediato, a Estratexia aprobada considera a creación dunha páxina web de Xogo Responsable, que sirva de información, orientación, e apoio aos afectados e aos seus familiares, o establecemento dun teléfono de asistencia a posibles afectados a nivel nacional, e a realización dun estudo sobre a adicción ao xogo en España, incluíndo os factores que inciden nesta e os mecanismos de prevención. A DXOX asume de inmediato a tarefa de definir o avance nestas tres accións, con vistas a someter á consideración do Consello Asesor de Xogo Responsable na súa próxima reunión, os detalles de execución destas.

Documento "Estratexia de Xogo Responsable en España 2013"