Operadores con autorización para a publicidade das actividades de xogo

O operador de xogo deberá contar co correspondente título habilitante no que se lle autorice para o desenvolvemento de actividades de xogo a través de programas emitidos en medios audiovisuais ou publicados en medios de comunicación ou páxinas webs, incluídas aquelas actividades de xogo nas que o medio para acceder a un premio consista na utilización de servizos de tarificación adicional prestados a través de chamadas telefónicas ou baseadas no envío de mensaxes.

Nas Resolucións da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo polas que se outorgan as licenzas xerais e singulares para o desenvolvemento e explotación das actividades de xogo, consta a autorización para para o desenvolvemento de actividades publicitarias, de patrocinio ou promoción nos termos e cos límites fixados pola lexislación aplicable.

No suposto, de que no titulo habilitante do operador de xogo non figurase a devandita autorización, este non estará autorizado para o desenvolvemento de actividades publicitarias, de patrocinio ou promoción das actividades de xogo. Lista operadores autorizados