Vixilancia administrativa e competencia sancionadora

 
A Lei xeral de comunicación audiovisual establece que as autoridades audiovisuais deben velar polo cumprimento dos códigos e, entre estes, do Código de Autorregulación de Contidos Televisivos e Infancia.
 
Para o seguimento dos acordos de corregulación establecerase unha Comisión Mixta, presidida por un representante da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, ante a que o sistema de autorregulación redirá contas, periodicamente da súa actividade.
 
A competencia para instruír os procedementos e sancionar os prestadores de servizos de comunicación audiovisual corresponde ao Consello Estatal de Medios Audiovisuais, aplicándose nestes casos o réxime sancionador previsto na Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da Comunicación Audiovisual, salvo respecto das infraccións relativas ao incumprimento de requirimentos de información ou de cesamento de prestación de servizos ditados pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, en cuxo caso será competente para sancionar a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo do Ministerio de Facenda.