Àmbit territorial de l’activitat de joc i normativa aplicable
  1. La concreció de l’àmbit territorial en què s’ha de desenvolupar l’activitat de joc és fonamental amb l’objecte de determinar la normativa aplicable a l’activitat esmentada, que pot ser d’àmbit estatal o autonòmic.
     
  2. L’activitat és d’àmbit estatal quan es desenvolupa a tot el territori de l’Estat o quan, tot i desenvolupar-se al territori de diverses comunitats autònomes, no es pugui determinar la part o la proporció de l’activitat esmentada imputable a cadascuna de les comunitats autònomes que les efectua (per totes, vid. STC 35/2012). En aquests supòsits la normativa aplicable és l’estatal.
     
  3. L’activitat és d’àmbit autonòmic quan es desenvolupa dins dels límits territorials d’una sola comunitat autònoma o quan, superats els límits territorials d’aquesta comunitat, es pugui determinar quina part o proporció de l’activitat correspon a cadascuna de les comunitats en les quals es desenvolupa l’ activitat esmentada. En aquests supòsits la normativa aplicable és la de la comunitat o comunitats corresponents en cada cas.