Llicències de joc

PROCEDIMENT ATORGAMENT LLICÈNCIES DE JOC

L'explotació i l'organització de jocs que no tinguin caràcter ocasional requereix l'obtenció d'una llicència general de la modalitat de joc que es pretén organitzar, comercialitzar i explotar, ja sigui "apostes", "concursos" o "altres jocs". S'exclou d'aquesta enumeració la modalitat de joc "loteria", atès que les loteries d'àmbit estatal queden reservades als operadors designats per la Llei, i aquests operadors són la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (S.M.E.) i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).

Així mateix, a més de la llicència general, es requereix l'obtenció de la llicència singular corresponent al tipus de joc que pretén organitzar, comercialitzar o explotar l'operador de joc. Per tant:

 

Llicències generals: Habiliten el titular per a l'exercici de les modalitats de joc d'apostes, concursos i altres jocs. L'atorgament de les llicències esmentades el duu a terme la DGOJ prèvia l'oportuna convocatòria d'un procediment administratiu guiat pels principis de publicitat, concurrència, igualtat, transparència, objectivitat i no discriminació, recollits al plec de bases que regirà la convocatòria i que es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat. Així mateix, també cal l'obertura del procediment a instàncies de l'interessat. En aquest cas, la DGOJ disposa d'un termini de 6 mesos per iniciar aquest procediment, tret que s'estimés, a causa de raons d'interès general, no procedir-ne a la convocatòria.

La durada és de 10 anys prorrogables per un període de durada idèntica.

 

Llicències singulars: Habiliten el titular per a l'explotació de cadascun dels tipus de jocs regulats i inclosos en l'àmbit de cada llicència general, per tant, únicament els operadors titulars de llicència general poden sol·licitar la llicència singular corresponent. L'atorgament de les llicències esmentades el fa la DGOJ d'acord amb la normativa que s'adopta a aquesta finalitat.

La durada mínima és d'un any i màxima de cinc, prorrogable per períodes successius de durada idèntica. La pèrdua de la llicència general comporta, al seu torn, la pèrdua de les llicències singulars que hi estan vinculades.

 

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA DE JOC

El procediment per a l'atorgament de llicències, que amb caràcter general no limitarà el nombre de llicències que es puguin atorgar, té per objecte la constatació del compliment, per part dels sol·licitants, dels requisits fixats en la normativa vigent i en el plec de bases de la convocatòria, i més concretament requisits d'índole jurídica, economicofinancera, de seguretat i fiabilitat del programari, de seguretat en les operacions i transaccions relacionades amb el desenvolupament de l'activitat de joc, de polítiques de joc responsable i protecció de menors, així com lluita contra el frau i el blanqueig de capitals, d'acord amb l'esperit que presideix el model de concessió de llicències previst tant en la llei com en la seva normativa de desenvolupament.

 

 1. Requisits jurídics:
  1. Forma de societat anònima o forma societària anàloga, amb domicili social a un estat pertanyent a l'Espai Econòmic Europeu.
  2. Presentar com a objecte social únic l'organització, la comercialització i l'explotació de jocs.
  3. Estar en possessió d'un capital social mínim, total i desemborsat, de 100.000 euros per a la sol·licitud de llicència general de la modalitat de joc "apostes" i "altres jocs" o de 60.000 euros quan únicament se sol·liciti una llicència general per al desenvolupament de la modalitat de joc "concursos".
  4. Inscripció al Registre Mercantil o, en el supòsit de societats estrangeres, a un registre equivalent sempre que la legislació de l'estat en què la societat tingui la seu legal en requereixi la inscripció.
  5. Inscripció a la secció especial de concurrents del registre general de llicències de joc.
  6. No concórrer en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.
    
 2. Requisits econòmics:
  1. Declaracions apropiades d'entitats financeres sobre la solvència de la societat.
  2. Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o al registre oficial que correspongui.
  3. Declaració sobre el volum global de negocis en els tres darrers exercicis.
  4. Descripció i origen dels recursos financers propis i aliens

   Sense perjudici que la DGOJ, per raons justificades, pugui autoritzar al sol·licitant l'acreditació de la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que consideri apropiat.

 3. Requisits tècnics:
  1. Declaració que indiqui l'estructura de personal tècnic.
  2. Experiència professional dels directius de l'entitat responsable del desenvolupament de les activitats de joc objecte de la llicència.
  3. Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'entitat durant els tres darrers anys.
  4. Declaració que indiqui els sistemes tècnics de què disposarà per al desenvolupament de les activitats de joc objecte de la llicència.
  5. Descripció de les instal·lacions o unitats tècniques de les mesures fetes servir per garantir la qualitat i la seguretat i, si escau, dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS LLICENCIATARIS

D'acord amb els requisits que les entitats sol·licitadores de llicència per al desenvolupament de les activitats de joc no ocasional han de complir, neixen una sèrie de drets i obligacions per a les entitats esmentades una vegada han obtingut la llicència corresponent. Els drets consisteixen, bàsicament, en el desenvolupament de l'activitat de joc d'àmbit estatal d'acord amb les llicències atorgades.

Les obligacions es poden agrupar en les de caràcter econòmic, tècnic i de gestió responsable del joc.

 

Obligacions econòmiques:

 • Satisfer les taxes derivades de l'activitat de regulació del joc.

 

Obligacions tècniques:

 • Implantar un lloc web específic amb nom de domini sota «.es»
 • Redireccionar cap al lloc web específic amb nom de domini sota «.es» totes les connexions que es facin des d'ubicacions situades a territori espanyol o que facin ús de comptes d'usuari espanyols, a llocs web sota domini diferent al «.es», que sigui propietat o estiguin controlats per l'operador de joc, la seva matriu o les seves filials.
 • Homologació dels sistemes tècnics
 • Identificació de participants
 • Control de prohibicions subjectives de participació (consulta en RGIAJ)
 • Aleatorietat dels generadors de nombres aleatoris fets servir
 • Requisits de seguretat dels sistemes tècnics de joc
 • Garantia de la traçabilitat i registre de les operacions de joc
 • Implantació d'un sistema de control intern que capturi i registri les operacions de joc i les transaccions econòmiques. Aquest sistema haurà de disposar d'un magatzem ubicat geogràficament a territori espanyol.
 • Permetre, si cal i sense perjudici de la possibilitat de fer inspeccions presencials, la connexió al sistema per part del personal d'inspecció.

 

Obligacions en el marc d'una gestió responsable del joc:

 • Assegurar la integritat i la seguretat dels jocs i garantir la participació, la transparència dels sortejos i esdeveniments, del càlcul i del pagament de premis i l'ús professional i diligent dels fons.
 • Canalitzar adequadament la demanda de participació.
 • Reduir qualsevol risc de dany potencial a la societat, la qual cosa inclou la lluita contra el joc il·legal i les activitats delictives associades.
 • Col·laborar activament d'acord amb la normativa vigent, amb les autoritats encarregades de la prevenció del blanqueig de capitals.

 

FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

El procediment d'atorgament de llicències conclou mitjançant resolució del titular de la Direcció General d'Ordenació del Joc, dins del termini de 6 mesos, comptat des de la presentació de la sol·licitud, sense perjudici de l'ampliació d'aquest pel temps que l'interessat hagi fet servir per atendre els requeriments formulats en el transcurs del termini esmentat. Aquesta resolució s'ha de notificar al sol·licitant en el termini de deu dies des de la seva adopció i es publicarà al lloc web de la Direcció General d'Ordenació del Joc. Transcorregut aquest termini sense que es dicti i notifiqui la resolució expressa sobre la sol·licitud, aquesta s'entendrà estimada per silenci administratiu.

En tot cas, l'atorgament de les llicències queda condicionat a l'obtenció de l'homologació definitiva dels sistemes tècnics de joc, que s'ha de concedir durant els 6 mesos següents a la notificació de l'atorgament de la llicència corresponent.

 

ESTAT DE L'ÚLTIMA CONVOCATÒRIA

A la convocatòria d'atorgament de llicències de joc (Ordre EHA/3124/2011, per la qual s'aprova el plec de bases que regiran la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i explotació d'activitats de joc, en les modalitats d'"apostes", "concursos" i "altres jocs", BOE de 18 de novembre de 2011, i Resolució de 16 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual s'estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de llicències singulars) es van presentar 59 societats que van sol·licitar 98 llicències generals i 202 llicències singulars, la qual cosa fa un total de 300 llicències sol·licitades.

Com a resultat de la resolució d'aquesta convocatòria, s'han atorgat 93 llicències generals per a les modalitats de joc d'apostes, concursos i altres jocs, i 189 llicències singulars corresponents als diferents tipus de joc, la qual cosa fa un total de 282 llicències atorgades a 55 entitats llicenciatàries de les 59 sol·licitants.

Cal assenyalar que els interessats poden sol·licitar la convocatòria d'un nou procediment d'atorgament de llicències generals per a l'explotació i comercialització de determinats jocs, transcorreguts almenys 18 mesos comptats des de la data de l'anterior convocatòria en relació amb la mateixa modalitat de joc.