Jocs reservats de loteries

LOTERIES: Activitats de joc en què s'atorguen premis en els casos en què el número o la combinació de números o signes expressats al bitllet o al seu equivalent electrònic coincideixen totalment o parcialment amb el determinat mitjançant un sorteig o esdeveniment celebrat en una data prèviament determinada o en un programa previ, en el cas de les instantànies o presortejades.

El desenvolupament, la gestió i la comercialització no ocasional de jocs de loteria d'àmbit estatal queda reservada als operadors designats:

Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, SA (S.M.E.) Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE)
Loteries i Apostes de l'Estat ONCE
http://www.loteriasyapuestas.es http://www.once.es
Adherit al servei Phishing Alert Adherit al servei Phishing Alert

 

Per tant, són aquestes dues entitats les úniques capacitades per al desenvolupament, la gestió i la comercialització no ocasional de jocs de loteria d'àmbit estatal, sense que sigui possible que altres entitats o persones jurídiques sol·licitin o obtinguin llicència per a l'explotació no ocasional de jocs de loteries.

Els jocs gestionats per ambdues entitats es podran comercialitzar en bitllets o qualsevol altra forma de participació el suport de la qual pugui ser material, informàtic, telemàtic, telefònic o interactiu, directament o a través de qualsevol establiment de la seva xarxa comercial externa.

D'acord amb les competències atorgades en els Estatuts d'Autonomia de les diferents Comunitats Autònomes, les mateixes podran autoritzar la comercialització de productes de loteries dins del seu àmbit territorial.
 
En l'àmbit territorial de Catalunya, i d'acord amb les competències atorgades en l'Estatut d'Autonomia d'aquesta comunitat autònoma, Loteries de Catalunya, SAU, comercialitza els seu productes de loteria en el seu àmbit territorial.

Autorització per a la comercialització no ocasional de jocs de loteria:

L'autorització per al desenvolupament, la gestió i la comercialització no ocasional de jocs de loteria o, si escau, la seva modificació, correspon al titular del Ministeri d'Hisenda, prèvia sol·licitud de l'operador legalment designat que interessi l'autorització.

Autorització per a la comercialització de jocs de loteria d'àmbit superior a l'estatal:

Prèvia sol·licitud de l'operador autoritzat per a la comercialització dels jocs de loteria, correspon al titular del Ministeri d'Hisenda l'autorització o, si escau, la modificació de l'autorització concedida per a la comercialització de jocs de loteria l'àmbit territorial de la qual no es limiti exclusivament al de l'Estat, i en particular per a:

 • El desenvolupament, la gestió i la comercialització de jocs de loteria de manera conjunta o coordinada amb operadors habilitats d'altres estats.
 • El desenvolupament, la gestió i la comercialització a altres estats dels jocs de loteries comercialitzats a Espanya.
 • El desenvolupament, la gestió i la comercialització per part dels operadors autoritzats a Espanya de jocs de loteries d'operadors habilitats a altres estats.

Autorització excepcional per a la comercialització ocasional de jocs de loteria:

Amb caràcter excepcional, el titular del Ministeri d'Hisenda podrà autoritzar el desenvolupament, la gestió i la comercialització ocasional de jocs de loteria que es desenvolupin per entitats sense fins lucratius i finalitat benèfica.

Les entitats sense fins lucratius i finalitat benèfica interessades en el desenvolupament, la gestió i la comercialització ocasional de determinat joc de loteries han de presentar la seva sol·licitud, que ha de contenir:

 1. Identificació de l'entitat interessada i del seu representant.
 2. Documentació acreditativa de la constitució de l'entitat, inscrita al registre corresponent.
 3. Adreça a efectes de notificacions a Espanya.
 4. Lloc, data i signatura del sol·licitant.
 5. Acreditació d'estar al corrent de les obligacions fiscals i de Seguretat Social.
 6. Si escau, sol·licitud d'autorització per fer activitats de publicitat, promoció o patrocini.

I, a més a més, les dades següents:

 1. Acreditació de la condició d'entitat sense fins lucratius i finalitat benèfica.
 2. Memòria econòmica amb les previsions econòmiques i destinació dels fons a obtenir.
 3. Proposta de regles particulars.
 4. Import total dels bitllets o suports de participació que es pretengui emetre.
 5. Forma i mitjans de comercialització.
 6. Programa de premis.
 7. Lloc, data i hora de celebració del sorteig.

Col·laboradors en la comercialització de jocs de loteries.

Les persones, físiques o jurídiques, o les entitats que participin en la comercialització de jocs de loteries, com ara

 • organitzadors de penyes;
 • empreses l'activitat de les quals es correspon amb la prestació als seus clients de serveis d'assessorament, custòdia, pagament, cobrament, gestió de documentació i representació directa o indirecta en les seves relacions amb els punts de venda dels operadors designats per a la comercialització de jocs de loteries;
 • agents comercials dels anteriors;
 • altres de similars

hauran de tenir, per a l'exercici de la seva activitat, l'autorització expressa de l'operador designat per al desenvolupament del joc en la comercialització del qual participin.

En el cas de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat, S.M.I., S.A. (SELAE), els gestors de la xarxa de vendes podran comercialitzar els jocs per mitjans telemàtics, informàtics o interactius en les condicions que SELAE pugui establir. Així, SELAE podrà autoritzar al gestor perquè inclogui en una pàgina web de la seva titularitat i operada per mitjà d'un nom de domini assignat al gestor, un enllaç o vincle a la pròpia SELAE, a fi de permetre la validació corresponent en el sistema informàtic central de SELAE

Els que actuïn sense tenir l'autorització referida podran ser sancionats com a autors d'infraccions molt greus o greus segons el règim sancionador establert en la LRJ.

RÈGIM FISCAL

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin, gestionin i comercialitzin jocs de loteria d'àmbit estatal no estaran subjectes al pagament de l'impost sobre activitats de joc.

Les persones, físiques o jurídiques, o les entitats que participin en la comercialització de jocs de loteries no estaran subjectes al pagament de l'impost sobre activitats de joc. Malgrat el que s'ha dit anteriorment, el desenvolupament de la seva activitat quedarà subjecte a les obligacions tributàries generals de qualsevol persona, física o jurídica, que faci una activitat econòmica.