6. Informació, transparència i bon govern

Informació, transparència i bon govern

Índex activitat DGOJ

 

ReclamacionsTorna a l’inici de la pàgina

Quant a les reclamacions, la desagregació pel que fa al tipus de joc relacionat amb les mateixes és la següent:

Reclamacions en matèria de joc
 
Reclamacions 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Penyes de loteries 9 12 26 15 15 12
Apostes on-line 11 74 30 61 67 66
Loteries de SELAE i l’ONCE 1 2 1 4 8 10
Casinos, pòquer i bingo on-line 1 13 10 8 10 6
Màquines d’atzar on-line 0 0 0 8 2 4
D’altres 7 3 0 21 22 31
Total 29 104 67 117 124 129

 

Les distribucions per motiu de reclamació i per trams de quantia són les que es mostren als gràfics següents:

(premi a la imatge per visualitzar-la a mida completa)

 

Reclamacions segons trams de quantia
 
Quantia reclamada 2015 2016 2017
0-125 € 28 27 22
126-500 € 31 21 23
501-1000 € 15 9 16
> 1.000 € 26 26 36
Quantia indeterminada/sense quantia 17 41 32
Total reclamacions 117 124 129

 

Sol·licituds i notificacionsTorna a l’inici de la pàgina

Sol·licituds registrades
 
  2014 2015 2016 2017
Sol·licituds de persones jurídiques        

Electròniques

408 788 1.125 1.795
Sol·licituds de ciutadans 2.986 4.376 5.460 6.657

Electròniques

173 273 344 508

Mixtes1

57 22 80 120

Paper

2.756 4.081 5.036 6.029

1 Les sol·licituds mixtes són emplenades a través del formulari electrònic disponible a la seu electrònica de la Direcció General, però per presentar-les són signades de manera manuscrita i es presenten en un registre presencial.

 

Notificacions i comunicacions practicades
 
  2014 2015 2016 2017
Notificacions electròniques 1.274 1.227 1.154 1.810

Dirigides a persones jurídiques

1.232 1.203 1.141 1.797

Dirigides a ciutadans

42 24 13 13
Notificacions postals 108 1.013 912 762

Dirigides a persones jurídiques 1

48 523 421 55

Dirigides a ciutadans

60 490 491 707
Comunicacions postals 2.753 4.246 5.004 6.161

Dirigides a persones jurídiques1

32 59 11 25

Dirigides a ciutadans

2.721 4.187 4.993 6.1362

Malgrat l’obligació establerta a les persones jurídiques de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en el cas que l’interessat no hagi tingut una relació prèvia amb la DGOJ, la primera notificació o comunicació es fa per via postal, incloent-hi la indicació que la resta de comunicacions derivades del procediment en qüestió s’han de fer de manera electrònica. D’altra banda, la relació amb altres administracions públiques es fa en paper quan la unitat administrativa destinació de les mateixes no s’ha incorporat al Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR).

Les sol·licituds mixtes són emplenades a través del formulari electrònic disponible a la seu electrònica de la Direcció General, però per presentar-les són signades de manera manuscrita i es presenten en un registre presencial.

 

El detall del conjunt de sol·licituds tramitades electrònicament s’observa en el quadre següent:

Sol·licituds tramitades electrònicament
 
Tràmits 2014 2015 2016 2017
Tràmits dirigits a persones físiques
Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc 141 197 261 379
Sol·licitud de certificació de situació en el Registre d’Interdiccions d’Accés al Joc. 12 22 27 41
Sol·licitud de certificació de situació al Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc     0 1
Tràmits per a la sol·licitud de llicència i posterior manteniment
Sol·licitud de llicències generals 27     3
Sol·licitud de llicències singulars de joc. 67 11 14 24
Sol·licitud d’homologació del sistema tècnic de joc   15 12 9
Sol·licitud de canvi substancial en el sistema tècnic de joc     93 206
Sol·licitud de canvis substancials en el sistema tècnic  de joc per emergència extraordinària de seguretat     2  
Comunicacions taxades de l’operador de joc a la DGOJ   205 116 121
Descàrrega de dades del Registre General de Llicències, del Registre de Vinculats de l’Operador i altra informació addicional     16 18
Sol·licitud d’inscripció, cancel·lació o modificació al Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc a petició de l’operador     26 24
Tràmits per a l’aportació periòdica d’informació per part dels operadors amb llicència
Presentació de dades d’activitat trimestral 91 135 160 172
Presentació semestral d’informació econòmica 47 66 36  
Presentació anual d’informació econòmica       41
Comptes anuals, informe de gestió i auditoria 21 35 44 51
Comunicació de comptes bloquejats o suspesos     133 184
Presentació d’informes trimestrals de canvis en el sistema tècnic 87 112 160 191
Tràmits de joc ocasional i màquines recreatives en vaixells
Sol·licitud d’autorització de joc ocasional (rifes)     11 26
Sol·licitud d’instal·lació de màquines recreatives en vaixells autoritzats     0 18
Sol·licitud d’autorització en vaixells de línies regulars de passatgers     7 7
Tràmits d’ús general
Requeriment d’informació en el marc de la Llei 13/2011 3 5 3 2
Incorporació d’informació a un expedient ja iniciat 84 218 28  
Recursos davant de la DGOJ     1 2
Comunicacions genèriques a la DGOJ     284 729
Denúncies i reclamacions en matèria de joc 1 40 35 54
Total 581 1.061 1.469 2.303

 

Consultes i suggerimentsTorna a l’inici de la pàgina

El nombre de consultes i suggeriments que s’han respost a través del corresponent servei a la seu electrònica de la Direcció General són:

Consultes i suggeriments
 
Consultes 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ) 114 107 14 7 15 7
Verificació d’identitat     7 5 22 7
Llicències de joc 169 268 86 57 44 46
Joc presencial     6 4 2 3
Autoritzacions de joc ocasional (rifes, concursos...) 108 56 31 38 41 46
Loteries 18 41 14 8 13 8
Combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals     16 13 15 22
Normativa     58 78 63 72
Dades de joc/memòries 266     4 7 13
Temes fiscals 89 52 20 9 7 22
Denúncies       18 9 6
Reclamacions       18 29 6
Informació sobre reclamacions i denúncies 181 213 53 20 3 5
D’altres 101 138 37 41 15 26
Total 1.046 875 342 320 285 289

 

Transparència i accés a la informació públicaTorna a l’inici de la pàgina

A l’empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les sol·licituds rebudes per aquesta Direcció General en relació amb les competències assignades van ser les següents: 

Sol·licituds d’informació rebudes
 
Sol·licituds 2017
Concedides 11
Concedida parcialment 11
Inadmesa 11
Denegada 1
Total 4

1 Sol·licituds recorregudes abans del Consell de Transparència i Bon Govern, que va confirmar la resolució de la DGOJ.

 

Taxes del jocTorna a l’inici de la pàgina

En relació amb la recaptació per taxes de joc, la distribució de la recaptació és la següent:

Recaptació de la taxa per la gestió administrativa del joc
 
Denominació de fets imposables 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT
a) Emissió de certificacions
registrals
20,00 €        -   € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
b) Emissió de dictàmens
tècnics d’avaluació
38.000,00 € - 38.000,00 € 760.000,00 € - 38.000,00 € - 76.000,00 €  -   €
c) Inscripció en el Registre
General de Llicències
657.500,00 € 40.000,00 € 112.500,00 € 217.500,00 € 37.500,00 € 50.000,00 €
d) Sol·licitud de llicències o
autoritzacions (llicències noves)
430.000,00 € 70.000,00 € 1.130.000,00 € 100.000,00 € 60.000,00 € 250.000,00 €
d) Sol·licitud de llicències o
autoritzacions (autoritzacions)
300,00 € 300,00 € 500,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 2.400,00 €
d) Sol·licitud de llicències o
autoritzacions (renovació de llicències)
      670.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 €
e) Actuacions inspectores o
de comprovació tècnica obligatòries
          -   €
f) Actuacions reguladores
sobre activitats de joc
6.348.464,42 € 8.687.315,47 € 10.631.277,29 € 11.233.011,02 € 13.012.820,90 € 14.780.672,62 €
Total recaptació 7.474.284,42 € 8.759.615,47 € 12.634.297,29 € 12.183.831,02 € 13.135.640,90 € 15.483.092,62 €

Els imports inclouen les devolucions, quan procedeix, i també es computen l’any implicat les liquidacions complementàries encara que aquestes es produeixin en anys posteriors.

 

Suport en l’ús de mitjans electrònicsTorna a l’inici de la pàgina

El nombre de consultes o incidències per part dels ciutadans i dels operadors a les bústies de correu habilitades per la DGOJ com a conseqüència de l’ús de mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds són les següents:

Tipus de qüestions fetes relacionades amb l’ús de mitjans electrònics
 
Suport als usuaris 2016 2017
Registre de sol·licituds   146
Com cal donar-se d’alta a la seu/activació 76 142
Com s’accedeix a una notificació 10 24
Problemes derivats del DNI 15 7
Obtenció del certificat electrònic 6 4
Total 282 323

 

Seguretat de la informacióTorna a l’inici de la pàgina

Finalment, la DGOJ manté uns protocols i mesures de seguretat per a la informació vinculada a l’exercici de les seves funcions. A la taula següent se’n pot veure l’evolució:

DGOJ protocols i mesures de seguretat per a la informació vinculada a l’exercici de les seves funcions
 
    2015 2016 2017
Accions electròniques    79 72 85
Alta intensitat 82,28 % 97,22 % 91,76 %
 
Intents d’intrusió 82,28 % 61,11 % 88,24 %
Intents de recollida d’informació 15,19 % 34,72 % 3,53 %
Codi nociu  2,53 % 2,78 % 3,53 %
Altres tipus no especificats     4,70 %

 

Índex activitat DGOJ