Licenzas de xogo

PROCEDEMENTO OUTORGAMENTO LICENZAS DE XOGO

A explotación e organización de xogos que non teñan carácter ocasional require a obtención dunha licenza xeral da modalidade de xogo que se pretende organizar, comercializar e explotar, xa sexa "Apostas", "Concursos" ou "Outros Xogos". Exclúese desta enumeración a modalidade de xogo "Lotaría" porque as lotarías de ámbito estatal quedarán reservadas aos operadores designados pola Lei, sendo estes operadores a Sociedade Estatal de Lotarías e Apostas do Estado (S.M.E.) e a Organización Nacional de Cegos Españoles (ONCE).

Así mesmo, e xunto á licenza xeral, requírese a obtención da licenza singular correspondente ao tipo de xogo que pretende organizar, comercializar ou explotar o operador de xogo. Polo tanto:

 

Licenzas xerais: habilitan o seu titular para o exercicio das modalidades de xogo de apostas, concursos e outros xogos. O outorgamento das devanditas licenzas realízase pola DXOX previa a oportuna convocatoria dun procedemento administrativo guiado polos principios de publicidade, concorrencia, igualdade, transparencia, obxectividade e non discriminación, recollidos no prego de bases que rexerá a convocatoria e que se publicará no «Boletín Oficial do Estado». Así mesmo, tamén cabe a apertura do procedemento a instancia do interesado. Neste caso, a DXOX dispón dun prazo de 6 meses para iniciar o devandito procedemento salvo que se considerase, sobre a base de razóns de interese xeral, non proceder á convocatoria deste.

A súa duración é de 10 anos prorrogables por un período de idéntica duración.

 

Licenzas singulares: habilitan o seu titular para a explotación de cada un dos tipos de xogos regulados e incluídos no ámbito de cada licenza xeral, polo tanto unicamente os operadores titulares de licenza xeral poden solicitar a correspondente licenza singular. O outorgamento das devanditas licenzas realízase pola DXOX de acordo coa normativa que a tal fin se adopta.

A súa duración mínima é dun ano e máxima de cinco, prorrogables por períodos sucesivos de idéntica duración. A perda da licenza xeral leva consigo, á súa vez, a perda das licenzas singulares vinculadas a esta.

 

REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DE LICENZA DE XOGO

O procedemento para o outorgamento de licenzas, que con carácter xeral non limitará o número de licenzas que puidesen ser outorgadas, ten por obxecto a constatación do cumprimento, por parte dos solicitantes, dos requisitos fixados na normativa vixente e no prego de bases da convocatoria, e máis concretamente requisitos de índole xurídica, económica e financeira, de seguridade e fiabilidade do software, de seguridade na operacións e transaccións relacionadas co desenvolvemento da actividade de xogo, de políticas de xogo responsable e protección de menores, así como loita contra a fraude e o branqueo de capitais, de acordo co espírito que preside o modelo de concesión de licenzas previsto tanto na lei coma na súa normativa de desenvolvemento.

 

 1. Requisitos xurídicos:
  1. Forma de sociedade anónima ou forma societaria análoga, con domicilio social nun Estado pertencente ao Espazo Económico Europeo.
  2. Presentar como obxecto social único a organización, comercialización e explotación de xogos.
  3. Estar en posesión dun capital social mínimo, total e desembolsado, de 100.000 euros para a solicitude de licenza xeral da modalidade de xogo "Apostas" e "Outros xogos" ou de 60.000 euros cando unicamente se solicite unha licenza xeral para o desenvolvemento da modalidade de xogo "Concursos".
  4. Inscrición no Rexistro Mercantil ou, no suposto de sociedades estranxeiras, nun rexistro equivalente sempre que a lexislación do Estado no que a sociedade teña a súa sede legal requira a inscrición.
  5. Inscrición na Sección Especial de Concurrentes do Rexistro Xeral de Licenzas de Xogo.
  6. Non concorrer en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13.2 da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo.

 2. Requisitos económicos:
  1. Declaracións apropiadas de entidades financeiras sobre a solvencia da sociedade.
  2. Contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda.
  3. Declaración sobre o volume global de negocios nos tres últimos exercicios.
  4. Descrición e orixe dos recursos financeiros propios e alleos

   Sen prexuízo de que a DXOX, por razóns xustificadas, poida autorizar o solicitante a acreditación da súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro documento que considerase apropiado.

 3. Requisitos técnicos:
  1. Declaración indicando a estrutura de persoal técnico.
  2. Experiencia profesional dos directivos da entidade responsable do desenvolvemento das actividades de xogo obxecto da licenza.
  3. Declaración sobre o persoal medio anual da entidade durante os tres últimos anos.
  4. Declaración indicando os sistemas técnicos dos que dispoñerá para o desenvolvemento das actividades de xogo obxecto da licenza.
  5. Descrición das instalacións ou unidades técnicas, das medidas empregadas para garantir a calidade e a seguridade e, no seu caso, dos medios de estudo e investigación da empresa.

 

DEREITOS E OBRIGAS DOS LICENCIATARIOS

En consonancia cos requisitos que as entidades solicitantes de licenza para o desenvolvemento das actividades de xogo non ocasional teñen que cumprir, nacen unha serie de dereitos e obrigas para as devanditas entidades unha vez que obtiveron a correspondente licenza. Os dereitos basicamente consisten no desenvolvemento da actividade de xogo de ámbito estatal de acordo coas licenzas outorgadas.

As obrigas poden agruparse naquelas de carácter económico, técnico e de xestión responsable do xogo.

 

Obrigas económicas:

 • Satisfacer as taxas derivadas da actividade de regulación do xogo.

 

Obrigas técnicas:

 • Implantar un sitio web específico con nome de dominio baixo «.es»
 • Redireccionar cara ao sitio web específico con nome de dominio baixo «.es» todas as conexións que se realicen dende situacións situadas en territorio español, ou que fagan uso de contas de usuario españolas, a sitios web baixo dominio distinto ao «.es», que sexan propiedade ou estean controlados polo operador de xogo, a súa matriz ou as súas filiais.
 • Homologación dos sistemas técnicos
 • Identificación de participantes
 • Control de prohibicións subxectivas de participación (Consulta en RXIAX)
 • Aleatoriedade dos xeradores de números aleatorios empregados
 • Requisitos de seguridade dos sistemas técnicos de xogo
 • Garantir a trazabilidade e rexistro das operacións de xogo
 • Implantación dun sistema de control interno que capture e rexistre as operacións de xogo e as transaccións económicas. O devandito sistema deberá dispoñer dun almacén situado xeograficamente en territorio español.
 • Permitir, caso de ser necesario e sen prexuízo da posibilidade de realizar inspeccións presenciais, a conexión ao sistema por parte do persoal de inspección.

 

Obrigas no marco dunha xestión responsable do xogo:

 • Asegurar a integridade e seguridade dos xogos, garantindo a participación, transparencia dos sorteos e eventos, do cálculo e do pagamento de premios e o uso profesional e dilixente dos fondos.
 • Canalizar axeitadamente a demanda de participación.
 • Reducir calquera risco de dano potencial á sociedade, iso inclúe a loita contra o xogo ilegal e as actividades delituosas asociadas.
 • Colaborar activamente de acordo coa normativa vixente, coas autoridades encargadas da prevención do branqueo de capitais.

 

FINALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO

O procedemento de outorgamento de licenzas conclúe mediante Resolución do titular da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, dentro do prazo de 6 meses, contado dende a presentación da solicitude, sen prexuízo da ampliación do mesmo polo tempo que o interesado tivese empregado para atender os requirimentos formulados no transcurso do citado prazo. A devandita Resolución debe notificarse ao solicitante no prazo de dez días dende a súa adopción e publicarase no sitio web da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo. Transcorrido o devandito prazo sen que se dite e notifique a resolución expresa sobre a solicitude, esta entenderase estimada por silencio administrativo.

En todo caso, o outorgamento das licenzas queda condicionado á obtención da homologación definitiva dos sistemas técnicos de xogo, que debe concederse nos 6 meses seguintes á notificación do outorgamento da licenza correspondente.

 

ESTADO DA ÚLTIMA CONVOCATORIA

Á convocatoria de outorgamento de licenzas de xogo (Orde EHA/3124/2011, pola que se aproba o prego de bases que rexerán a convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo, nas modalidades de Apostas, Concursos e Outros xogos, B.O.E. de 18 de novembro de 2011, e Resolución do 16 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se establece o procedemento de solicitude e outorgamento de licenzas singulares) presentáronse 59 sociedades que solicitaron 98 licenzas xerais e 202 licenzas singulares, facendo un total de 300 licenzas solicitadas.

Como resultado da resolución da devandita convocatoria outorgáronse 93 licenzas xerais para as modalidades de xogo de apostas, concursos e outros xogos, e 189 licenzas singulares correspondentes aos distintos tipos de xogo, o que fai un total de 282 licenzas outorgadas a 55 entidades licenciatarias das 59 solicitantes.

Cabe sinalar que os interesados poden solicitar a convocatoria dun novo procedemento de outorgamento de licenzas xerais para a explotación e comercialización de determinados xogos, transcorridos polo menos 18 meses contados dende a data da anterior convocatoria en relación coa mesma modalidade de xogo.