Xogo ilegal

 

Que é o xogo ilegal? Volve ao comezo da páxina

Xogo ilegal é aquel que se desenvolve incumprindo a lei.

En España, para ofrecer xogo online de ámbito estatal, é necesario dispoñer de título habilitante.

A Lei 13/2011 require dispoñer dun título habilitante para ofrecer determinados xogos en España:

 • As lotarías de ámbito estatal están reservadas pola lei á Sociedade Estatal de Lotarías e Apostas do Estado e á ONCE.
 • O xogo online con ámbito estatal que se realice primordialmente a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, incluíndo internet, SMS, televisión e outros, quere obter un título habilitante.
  • Os medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos inclúen a internet, telefonía, SMS, televisión e outros.
  • Unicamente poden ofrecerse aqueles xogos regulados para os que o operador dispoña dun título habilitante.
  • Para ofrecer xogos de carácter ocasional requírese da obtención de autorización previa.

Ha de terse en conta que os títulos habilitantes obtidos noutros Estados non son válidos en España, sendo necesario que o título habilitante para ofrecer xogo fose obtido en España

O xogo tradicional presencial (salas de bingo, salóns de xogo, casinos) regúlase segundo o establecido en cada Comunidade Autónoma, quedando fora das competencias da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DXOX).

Para os efectos da Lei 13/2011 de regulación do xogo define detalladamente "xogo" no artigo 3.a), aínda que a grandes trazos se deben cumprir os seguintes requisitos para que unha actividade se considere "xogo":

 • Que se arrisque diñeiro. É dicir, o xogo gratuíto ou meramente por diversión non require un título habilitante.
 • Que se baseen en resultados futuros ou azar, independentemente do grao de destreza que requiran.
 • Que existan premios, en diñeiro ou en especie.

 

Que riscos se corren ao participar no xogo ilegal? Volve ao comezo da páxina

 

Cando un cidadán accede a un sitio de xogo ilegal pode estar a comprometer os seus fondos, os seus datos persoais, ser obxecto de fraude ou engano, ser sometido a prácticas deshonestas, e mesmo pode estar a colaborar con organizacións criminais.
Xogo seguro

 

Como saber se se encontra nun sitio legal ou ilegal? Volve ao comezo da páxina

 

O máis importante é que coñeza quen é o operador que hai detrás dunha oferta de xogo e que despois verifique se o operador dispón dun título habilitante.

En xeral, pode seguir unha serie de boas prácticas antes de participar en actividades de xogo son as seguintes:

 • Identifique o operador responsable da oferta de xogo.
 • No caso de produtos de lotaría unicamente poden operar S.M.E. (Sociedade Estatal de Lotarías e Apostas do Estado) e ONCE (Organización Nacional de Cegos de España).
 • Verifique que a oferta de xogo está protexida por un título habilitante. A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo publica unha lista actualizada dos operadores que dispoñen de licenza.
 • Se xoga a través de internet, verifique que se utiliza un dominio «.es», xa que é o esixido aos operadores que dispoñen de licenza.
 • Busque o logo de xogo seguro.

 

Que riscos corren ao ofrecer xogo ilegal? Volve ao comezo da páxina

Calquera organización que ofreza xogo en España sen dispoñer do correspondente título habilitante, está a cometer unha infracción moi grave, que pode carrexar:

 • Unha sanción de ata 50 millóns de euros.
 • A inhabilitación para a realización de actividades de xogo por un período máximo de ata catro anos.
 • A clausura dos medios polos que se presten servizos da sociedade da información.

Na persecución do xogo ilegal tamén poderán dispoñerse medidas preventivas como o bloqueo do acceso ao sitio ilegal ou o bloqueo dos medios de pagamento.

 

Que riscos corren ao publicitar o xogo ilegal? Volve ao comezo da páxina

Queda prohibida a publicidade, patrocinio ou promoción do xogo ilegal, baixo calquera forma. A súa realización pode ser obxecto dunha infracción grave, con sanción de ata 1 millón de euros. [Enlace ao apartado de publicidade]

 

Persecución do xogo ilegal por parte da DXOX Volve ao comezo da páxina

Unha das competencias que ten asignada a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo é a persecución do xogo ilegal que se ofreza en España.

Dende a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo realízanse labores de monitorización e supervisión da oferta de xogo en España, co fin de previr a existencia de xogo ilegal. Unha vez constatada a oferta de xogo ilegal utilizaranse as vías habilitadas pola Lei para sancionar e interromper a comercialización de xogo ilegal.
 

Colaboración contra o xogo ilegal Volve ao comezo da páxina

É responsabilidade da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo a persecución do xogo non autorizado, no ámbito das súas competencias. Nesta tarefa conta coa colaboración de:

 • Os cidadáns poden denunciar as actividades de xogo ilegal.
 • A publicidade do xogo ilegal está prohibida.
 • Os prestadores de servizos da sociedade da información colaborarán a través da interrupción do acceso ou a retirada dos contidos de xogo ilegal.
 • Os medios de pagamento colaborarán a través da interrupción do servizo ás actividades de xogo ilegal.
 • A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo colaborará cos Corpos e Forzas de Seguridade e co Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias.
 • Colaboración e traballo conxunto con outros Estados Membros do Espazo Económico Europeo.

 

Como denunciar a un sitio web ilegal? Volve ao comezo da páxina

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo habilitou o seguinte procedemento para denunciar un sitio de xogo ilegal ou colaborar coa súa detección. Para más detalles accede a la sección de Denuncias y Reclamaciones.