Consello de Políticas do Xogo

A Lei 13/2011 de regulación do xogo, nos seus artigos 34 e 35, establece o Consello de Políticas do Xogo (CPX; en español CPJ) como o órgano de participación e coordinación das comunidades autónomas e o Estado en materia de xogo. En particular, as comunidades autónomas e o Estado, mediante o Consello de Políticas do Xogo, promoverán as actuacións pertinentes, incluíndo a posibilidade de formular propostas normativas de acordo coas respectivas competencias, para favorecer a converxencia do réxime xurídico e fiscal, así como a regulación en materia de publicidade, patrocinio e promoción aplicable a calquera modalidade de xogo, tipo de xogo e operador, en todo o territorio nacional.

O Consello de Políticas de Xogo está formado polos conselleiros autonómicos que desempeñen as responsabilidades en materia de xogo en todas as comunidades e cidades autónomas, e por un número paritario de representantes da Administración Xeral do Estado. A Presidencia do Consello corresponde ao titular do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, quen pode delegar, como os demais membros do Consello, as súas funcións, asistencia e voto.

A Lei 13/2011 establece igualmente que as comunidades autónomas e o Estado, mediante o Consello de Políticas do Xogo, promoverán as actuacións pertinentes para favorecer a converxencia do réxime xurídico e fiscal, así como a regulación en materia de publicidade, patrocinio e promoción aplicable a calquera modalidade de xogo, tipo de xogo e operador, en todo o territorio nacional. O Consello de Políticas do Xogo é, polo tanto, un órgano non decisorio, de composición paritaria e de proposta e estudo da normativa básica dos xogos e de calquera aspecto das actividades de xogo que, dada a súa natureza, precisa dunha actuación coordinada do Estado e as comunidades autónomas.

O Consello de Políticas do Xogo entende das seguintes materias:
 • Normativa básica dos diferentes xogos
 • Desenvolvemento da regulación básica dos xogos e das bases xerais dos xogos esporádicos.
 • Criterios de outorgamento de licenzas.
 • Definición dos requisitos dos sistemas técnicos de xogo e a súa homologación
 • Principios para o recoñecemento das certificacións e homologacións de licenzas polos órganos das comunidades autónomas competentes en materia de xogo.
 • Coordinación da normativa sobre medidas de protección aos menores e persoas dependentes e vulnerables.
 • Estudo das medidas que se van propoñer ao Estado e as comunidades autónomas que permitan avanzar na equiparación do réxime xurídico aplicable, incluído o ámbito tributario, ao xogo realizado a través de canles electrónicas, informáticas, telemáticas e interactivas e ao xogo presencial, así como ás actividades de publicidade e de patrocinio das devanditas actividades, promovendo as consultas ás asociacións representativas do sector.
 • De todo aspecto das actividades de xogo que dada a súa natureza precise dunha actuación coordinada do Estado e das comunidades autónomas.
Co obxecto de impulsar a participación e coordinación das comunidades e cidades autónomas e o Estado en materia de xogo, o Consello organízase en tres Grupos de Traballo:
 • Grupo de Traballo Regulatorio
 • Grupo de Traballo relativo a rexistros, estudos e informes
 • Grupo de Traballo relativo a cuestións de carácter técnico
Documentación

CPJ 2018 - Sesión Plenaria 30 de xaneiro

CPJ 2017 - Sesión Plenaria 12 de septiembro

Cooperación administrativa en relación coa interconexión dos rexistros de prohibidos:

Unidade de mercado