2. O control da actividade do xogo

O control da actividade do xogo

Índice actividade DGOJ

 

Para información técnica específica sobre as actividades de supervisión e control, pode consultar a sección dedicada para tal efecto na web da Dirección Xeral.

Corresponde á DGOJ velar pola integridade, seguridade, fiabilidade e transparencia das operacións de xogo, así como polo cumprimento da normativa vixente e das condicións establecidas para a explotación das actividades de xogo. No cumprimento da súa misión, as liñas de actuación básicas para o control da actividade de xogo son:

 • A vixilancia, control e inspección das actividades de xogo de ámbito estatal.
 • A homologación dos sistemas técnicos dos xogos e o establecemento dos requisitos técnicos e funcionais dos xogos e dos sistemas técnicos utilizados nestes.
 • A persecución do xogo ilegal non autorizado, xa se realice no ámbito do Estado español, xa dende fóra de España e que se dirixa ao territorio español.
 • A colaboración coas autoridades competentes no cumprimento da lexislación de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, así como a colaboración coa policía xudicial na prevención e control da fraude e na defensa da integridade nas actividades de xogo.

 

A vixilancia, control e inspección das actividades de xogo de ámbito estatalVolve ao inicio da páxina

A DGOJ, na súa función de inspección, ha de vixiar, auditar e controlar todos os aspectos e estándares administrativos, económicos, procedementais, técnicos, informáticos, telemáticos e de documentación, relativos ao desenvolvemento das actividades de xogo. A supervisión e control dos xogos fundaméntase nas seguintes actividades:

 • A supervisión permanente das actividades de xogo.
 • As actuacións de inspección

 

A supervisión permanente das actividades de xogo Volve ao inicio da páxina

A monitorización das actividades de xogo baséase principalmente na análise da información sobre as transaccións de xogo obtida de diversas fontes:

 • Datos de xogo no sistema de monitorización dos operadores (Sistema de Control Interno-SCI) e relativos ao rexistro de usuario, apostas e premios.
 • Consultas realizadas polo operador ao servizo web de verificación de xogadores (Rexistro Xeral de Interdición de Acceso ao Xogo-RGIAJ e verificación de identidade), ofrecido pola DGOJ.
 • Información de carácter técnico, operativo ou económico achegado polos operadores á DGOJ nos procedementos de concesión de licenzas ou nos procedementos de homologación dos sistemas.
 • Informes por actuacións de revisión dos sitios de xogo.
 • Datos procedentes das denuncias e/ou reclamacións dos usuarios recibidas na DGOJ.

Para conseguir a máxima eficacia do sistema de información da DGOJ é fundamental a integridade e calidade dos datos. Para tal efecto, cada ano ponse en marcha un plan específico de control de calidade do dato co fin de garantir a completitude e a fiabilidade da información facilitada polos operadores. O resumo das actuacións realizadas recóllese na seguinte táboa.

Resumo de actuacións
 
Actuacións 2016 2017
Comunicacións realizadas aos operadores 870 933
Incidencias abertas aos operadores 1.169 953
Incidencias pechadas 728 570
Consultas contestadas aos operadores 50 60

 

Durante o 2017 producíronse as seguintes circunstancias de carácter excepcional na área de calidade dos datos do SCI:

 • A posta en marcha dun novo procedemento de xestión de incidencias de calidade do SCI, que foi despregado en 19 operadores, co fin de optimizar as comunicacións entre operador e a DGOJ.
 • O cambio de plataforma de xogo e de almacén de dous operadores e a posta en marcha do almacén de tres novos operadores.
 • A definición dun modelo de datos para estandarizar a noticia das promocións nos xogos.
 • A adaptación do modelo de datos de noticia para a liquidez internacional.

A análise e tratamento da información sobre as transaccións de xogo permite a monitorización permanente do cumprimento de determinados requisitos relativos á protección dos xogadores que son considerados especialmente críticos, tales como os procedementos postos en marcha polos operadores para a verificación da identidade dos participantes, os mecanismos de control de acceso para impedir a participación de persoas que o teñen prohibido, como os menores e persoas inscritas no rexistro de prohibidos, e o desenvolvemento dunha actividade de xogo responsable.

En 2017 incorporáronse novos controis extensivos destinados a monitorizar os seguintes aspectos:

 • O control das prohibicións subxectivas recollidas na letra c) do artigo 6.2 da Lei 13/2011, é dicir, as persoas inscritas no rexistro de persoas vinculadas a operadores de xogo.
 • O correcto funcionamento dos requisitos para o cambio de límites de depósito dos xogadores.
 • O correcto funcionamento dos límites de gasto e de tempo de xogo nas máquinas de azar.

Completan a supervisión permanente as actuacións de revisión das plataformas de xogo dos operadores novos. Cada vez que un operador inicia unha actividade ou comercializa unha nova licenza singular, ponse en marcha un procedemento de revisión ad hoc do sistema técnico de xogo do operador baseado nun enfoque orientado a riscos.

Procedemento de revisión de novos operadores ou novas licenzas singulares
 
Xogo ilegal 2016 2017 Total
Revisións de licenzas xerais 7 1 8
Revisións de licenzas singulares 29 4 33

 

Como consecuencia destas actuacións de supervisión, os requirimentos de información e comunicacións realizadas aos operadores son as seguintes:

Incidencias de monitorización
 
Incidencias 2017
Control de rexistro de usuarios (duplicados, mal identificados, contas
de xogo sen rexistro de usuario)
8
Control de prohibidos 26
Control de menores 21
Superación de límites de depósitos 18
Superación de límites de gasto na sesión de máquinas de azar 20
Períodos de ampliación dos límites de depósitos 5
Revisión do funcionamento do rexistro de usuario en novos operadores
e dos límites de sesión en novos xogos de máquinas de azar
5
Control do correcto funcionamento do bingo 5

 

As actuacións de inspección Volve ao inicio da páxina

Recibíronse as seguintes denuncias relativas a operadores con título habilitante:

Motivos das denuncias
 
Motivos 2014 2015 2016 2017 Total
Bloqueo de contas e suspensións preventivas 7 13 4 22 46
Cambio de cota, anulación de aposta ou non-pagamento de premios 15 41 17 21 94
Prohibicións subxectivas 2 3 4 8 17
Bonos e publicidade 3 13 5 6 27
Límites de depósitos e apostas 1 2 3 5 11
Manipulación de sistemas       4 4
Información ao xogador 1 3 1 3 8
Non-aleatoriedade do xogo   2 3 3 8
Medios de pago     4   4
Redirección ao ".com"   1     1
Denuncia contra varios operadores 3 1     4
Outros   3 1   4
Total 32 82 42 72 228

 

 

O detalle das denuncias dende o inicio do mercado regulado recóllese no cadro seguinte:

Denuncias por actividades de xogo legal
 
Denuncias 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Denuncias recibidas 10 39 32 83 40 72 277
Arquivadas 10 16 26 54 74 63 243
En investigación previa   23 29 58 24 33 33

 

En canto aos resultados das denuncias recibidas e os procesos propios de supervisión permanente dos operadores, no seguinte cadro recóllese o detalle dende o inicio do mercado regulado:

Procedementos de comprobación
 
Procedementos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Expedientes de comprobación iniciados 7 33 9 21 7 11 88
Expedientes arquivados   10 2 8 4 2 26
Propostas de inicio de procedemento sancionador   17 13 7 5 2 44

 

A homologación dos sistemas técnicos de xogo Volve ao inicio da páxina

Os operadores deben utilizar equipos e soporte lóxico de xogo debidamente homologados. A homologación dos sistemas técnicos de xogo baséase en informes de certificación de adecuación dos sistemas técnicos emitidos por laboratorios especializados na certificación da funcionalidade do soporte lóxico de xogo e por entidades especializadas en auditoría de seguridade informática previamente designadas pola DGOJ.

A homologación inicial dos sistemas realízase no marco do procedemento de concesión de licenzas xerais e singulares.

Indicadores de homologación
 
Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
N.º de solicitudes de homologación 271 9 10 94 12 14 410
Número de homologacións concedidas (por licenza)   276 8 46 57 12 399
Número de homologacións denegadas (por licenza)   4 2   1   7
Número de homologacións en curso (por licenza) 271     48 2 2 325

 

A partir da homologación inicial, a homologación dos sistemas técnicos de xogo mantense mediante a autorización previa dos cambios substanciais en elementos críticos, os informes trimestrais de cambios e as auditorías que se deben realizan cada dous anos.

Número de solicitudes. Xestión de cambios
 
Solicitudes 2016 2017
Novos xogos 78 127
Novo provedor de SW de xogo 6 27
Ruleta en vivo 3 12
Migración de plataforma   10
Canles de participación 10 9
Cambio maior de versión 4 5
CPD 3 5
Métodos de pagamento   3
Outros 13 7
Total 117 205

 

Cambios substanciais
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Resolucións favorables de autorización de xestión de cambio substancial 42 44 35 107 195
Resolucións de denegación de autorización de xestión de cambio substancial 8 5 6 4 6

 

Por outro lado, durante o primeiro trimestre do 2015 definiuse o contido do marco de auditoría bienal obrigatoria para os operadores de xogo, o cal quedou reflectido a través da publicación dunha nota técnica o 1 de abril de 2015. 

Consultas relativas a sistemas técnicos e procedementos de homologación
 
  2015 2016 2017 Total
N.º de consultas 132 57 80 212

 

A persecución do xogo ilegalVolve ao inicio da páxina

Como consecuencia da promulgación da LRJ e da concesión de títulos habilitantes aos operadores de xogo en xuño de 2012, os sitios web operados por entidades que non obteñan título habilitante en España deben cesar a súa actividade en territorio español.

Co fin de detectar posibles incumprimentos na implantación do devandito cesamento de actividades e de preservar o marco legal establecido, a DGOJ desenvolve diversas actuacións tendentes á erradicación no mercado español das actividades de xogo online realizadas sen título habilitante. As devanditas actuacións xiran arredor de dous grandes eixes que dan continuidade á estratexia establecida no ano 2013:

 • Mantemento dun censo de sitios web de xogo que permitan o acceso dende dispositivos conectados mediante enderezos IP asignados á rede de Internet española (conexións dende territorio español).
 • Procedementos de comprobación, previos á proposta de inicio dun procedemento sancionador, aos sitios web que foran obxecto de denuncia, queixa, reclamación, simple mención ante a SGIJ ou por investigación nos buscadores de Internet, as redes sociais ou diversos sitios web.

 

Elaboración dun censo de sitios web cuxa conexión é posible dende territorio español Volve ao inicio da páxina

Unha das principais actuacións en relación ás actividades de xogo sen título habilitante é a formación dun censo de sitios web que sexan accesibles para xogadores conectados dende territorio español, co fin de identificar toda a oferta de xogo non autorizado, coñecer o alcance da devandita oferta e o seu posicionamento de mercado. No devandito censo intégrase a información referida ao operador do sitio web, a natureza da actividade ofrecida e a súa inclusión ou non no ámbito de aplicación da LRJ, o índice de posicionamento no mercado de xogo online (índice Alexa), os idiomas vehiculares do sitio web (en particular o idioma español) e a admisión ou non de xogadores dende territorio español (identificados, ou non, como residentes en España). 

Ademais, unha vez censado un sitio web, este é obxecto dun seguimento periódico co fin de constatar a súa actividade en España e, se é o caso, o inicio dun expediente de información previa.

A elaboración do censo é unha actuación moi dinámica, obxecto de constantes engadidos e modificacións, e alberga unha lista dinámica de sitios web que actualmente non están operativos, como resultado das actuacións inspectoras efectuadas que se salientan a continuación ou polo seu propio devir comercial.

Número de páxinas web pechadas
 
Webs pechadas 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Sen apertura de expediente pola DGOJ 104 184 234 91 255 839
Con apertura de expediente pola DGOJ 13 28 35 46 16 132
Total 117 212 269 137 271 961

 

Procedementos de comprobación previos á proposta de inicio dun procedemento sancionador Volve ao inicio da páxina

Cando un sitio web é obxecto de denuncia, queixa ou reclamación, ben por parte dun usuario ou ben por parte de calquera cidadán ou organización interesada no funcionamento legal, seguro e responsable do mercado de xogo online en España —así como cando as actividades de control do censo de sitios web de xogo ilegal poñen de manifesto a relevancia no mercado de xogo español da actividade realizada por un determinado sitio web que carece de título habilitante—, iníciase un procedemento de actuacións de información previa. O devandito procedemento consta das seguintes etapas principais:

 • Constatación, mediante a incoación de acta de evidencias electrónicas por parte do persoal inspector da DGOJ, da posibilidade de acceso dende dispositivos situados dentro do territorio español á oferta de xogo dun determinado sitio web non autorizado. A devandita oferta de xogo hase de axustar á definición establecida no art. 3.a) da LRJ. A acta evidenciará a identificación do operador de xogo que realiza a devandita actividade, posicionamento de mercado do sitio web (índice Alexa), idioma vehicular, formalización dun rexistro de usuario neste, posibilidade de constituír un depósito para participar na oferta de xogo e participación nalgunha das modalidades de xogo ofertadas na web.
 • Remisión ao operador, normalmente transfronteirizo, dunha comunicación cos feitos constatados, información das posibles consecuencias xurídicas da realización de actividades de xogo online en territorio español sen a posesión de título habilitante e a solicitude, en caso de que a devandita actividade de xogo non estea licenciada, de inhabilitación de acceso dende territorio español á oferta de xogo do sitio web operado.
 • Incoación de nova acta de evidencias co fin de constatar a posible implantación por parte do operador da inhabilitación de acceso dende territorio español solicitada pola DGOJ.
 • Proposta de apertura de procedemento sancionador contra o operador do sitio web, tendo en conta os antecedentes de feito constatados durante o procedemento de información previa e o comportamento do operador tras recibir a solicitude de inhabilitación de acceso dende territorio español. Cómpre sinalar que, dentro dun mesmo expediente, pode haber máis dun sitio web que sexa obxecto de inspección.

O detalle dos expedientes de información previa dende o inicio do mercado regulado recóllese no cadro seguinte:

Expedientes de xogo ilegal
 
Xogo ilegal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Expedientes iniciados 17 50 49 30 24 11 181
Propostas de inicio de procedemento sancionador 17 16 20 20 13 16 102
Acordos de arquivo   4 13 3 6 3 29

Nas 16 propostas de inicio de procedemento sancionador, englobáronse un total de 17 portais web de xogo ilegal.

Aínda que é moi difícil a cuantificación do volume de xogo ilegal, posto que estamos nun mercado online que, pola súa propia natureza, é un ámbito sumamente amplo e dinámico, a DGOJ dende o primeiro momento realizou un permanente labor de inspección centrada inicialmente nas webs de maior relevancia no ámbito de Internet (utilizando o índice Alexa como referencia) e as que foron obxecto de denuncia por parte de usuarios, operadores ou asociacións de xogo, e os resultados obtidos poñen de manifesto que a loita contra o xogo ilegal está a obter unha resposta positiva, cun alto grao de efectividade entre os operadores do espazo europeo, aínda que non tanto respecto aos que se sitúan noutros territorios.

A actividade inspectora é unha actividade que continúa e evoluciona no tempo e que está a ser complementada co bloqueo de páxinas web efectuada polos operadores de acceso á rede.

Adicionalmente, no ámbito do soporte á actividade sancionadora realizáronse as seguintes actuacións:

Actuacións de soporte da actividade sancionadora
 
Actividade sancionadora 2015 2016 2017 Total
Actas de verificación de interrupción da comercialización
da actividade de xogo por parte do operador
35 10 8 53
Informes de verificación do bloqueo de acceso aos portais
web nos provedores de servizos da información
2 3 2 7

 

O seguimento e control da comercialización non autorizada de xogos de lotaríaVolve ao inicio da páxina

A actividade de seguimento e control dos xogos de lotaría inclúe a investigación e persecución das actividades de comercialización ou participación na comercialización dos xogos de lotarías suxeitos a reserva en España, sen contar coa autorización do operador designado (SELAE ou ONCE), e das actividades de organización ou explotación de actividades de xogo que infrinxen o principio de reserva establecido no artigo 4 da LRJ.

Respecto á comercialización de lotarías non autorizadas, o número de denuncias e expedientes realizados recóllese na seguinte táboa:

Comercialización de xogos de lotarías non autorizadas
 
Lotarías non autorizadas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Denuncias recibidas 12 31 31 43 16 20 153
Expedientes iniciados 9 17 13 7 2 1 49
Propostas de inicio de procedemento sancionador   1 7 1     9

 

No relativo á organización de xogos de lotarías que infrinxen o principio de reserva, a actividade realizada recóllese na seguinte táboa:

Realización de actividades de xogo que infrinxen o principio de reserva
 
Realización de actividades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Denuncias recibidas 8 22 51 44 15 6 146
Expedientes iniciados 1   4 4 2 1 12
Propostas de inicio de procedemento sancionador   1   1   3 5

 

SIGMA Vuelve al inicio de la página

A colaboración coas autoridades competentes na prevención e control da fraude, e na defensa da integridade nas actividades de xogo. Volve ao inicio da páxina

A DGOJ, en abril de 2017, creou o Servizo de Investigación Global do Mercado de Apostas (SIGMA), co fin de colaborar na prevención e control da fraude, en particular na loita contra o amaño de partidos, a protección da integridade do deporte e a ética deportiva, e a integridade nos mercados de apostas. As funcións do SIGMA son as seguintes:

 • Dar soporte e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado (FCSE) nas investigacións relativas ao amaño de eventos, apostas deportivas e fraude no xogo.
 • Xestionar o intercambio de información de alertas relativas a apostas deportivas irregulares ou sospeitosas cos operadores de xogo.
 • Coordinar coas organizacións deportivas o intercambio de información sobre eventos deportivos.
 • Coordinar coas organizacións deportivas o intercambio de información dos datos de deportistas e persoas vinculadas co deporte.
 • Perseguir e disciplinar as condutas de deportistas e outras persoas vinculadas ao deporte que incumpran a prohibición subxectiva recollida no artigo 6.2 apartados d), e) e f) da LRJ.
 • Analizar a información sobre apostas deportivas para a detección de apostas sospeitosas ou irregulares.

 

Actuacións en SIGMA
 
Actuacións  2016 2017 Total
Requirimento das FCSE 4 18 22
Peticións de información complementaria FCSE 2 121 49
Alertas recibidas sobre amaños deportivos 1 45 46
Actuacións de oficio   7 7
Total 7 191 198

Nota: Aínda que SIGMA foi creado como unidade da DGOJ en 2017, en exercicios anteriores xa se realizaron actividades que posteriormente foron encadradas no seo da mencionada unidade

Na seguinte táboa móstrase o número de alertas por deporte:

Alertas por deporte
 
Deporte Número
Fútbol 22
Tenis 16
Bádminton 3
Outros 5

 

Así mesmo, a DGOJ mantén a colaboración coa AEAT no contexto do intercambio anual de datos en cumprimento do convenio asinado en 2014.

No 2017 procedeuse a tramitar 40 requirimentos realizados pola AEAT