1. Licenzas e Autorizacións de xogo da DGOJ

Licenzas e Autorizacións de xogo da DGOJ

Índice actividade DGOJ

 

Para información xeral sobre os procedementos de licenzas de xogo, pode consultar a sección dedicada para tal efecto na web da Dirección Xeral.

Licenzas xerais de xogo: convocatorias de outorgamento e extincións e renuncias Volve ao inicio da páxina

Dende a creación e posta en marcha da Dirección Xeral efectuáronse tres convocatorias de outorgamento de licenzas xerais de xogo.

  • Convocatoria novembro de 2011

Á convocatoria de outorgamento de licenzas de xogo (Orde EHA/3124/2011, pola que se aproba o prego de bases que rexerán a convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo, nas modalidades de Apostas, Concursos e Outros xogos, BOE do 18 de novembro de 2011, e a Resolución do 16 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se establece o procedemento de solicitude e outorgamento de licenzas singulares), presentáronse 59 sociedades que solicitaron 98 licenzas xerais e 202 licenzas singulares, o que fai un total de 300 licenzas solicitadas.

Como resultado da resolución da devandita convocatoria, outorgáronse 93 licenzas xerais para as modalidades de xogo de apostas, concursos e outros xogos, e 189 licenzas singulares correspondentes aos distintos tipos de xogo, o que fai un total de 282 licenzas outorgadas a 55 entidades licenciatarias das 59 solicitantes.

  • Convocatoria outubro 2014

Coa publicación da Orde HAP/1995/2014, do 29 de outubro, pola que se aproba o prego de bases que rexerán a convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, iniciouse o segundo proceso de outorgamento de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación das actividades de xogo de ámbito estatal para aquelas entidades interesadas en ser operadores de xogo en España, ou ben para aquelas entidades que xa contan con título habilitante de ámbito estatal e desexan ampliar a súa oferta de xogo.

A mencionada orde tamén significou a entrada en vigor dos xogos de apostas cruzadas e máquinas de azar, cuxa regulamentación básica se aprobou mediante as correspondentes ordes en xullo de 2014.

Como resultado do proceso, a 10 entidades que non contaban con licenza xeral de xogo outorgóuselles un total de 18 licenzas xerais. Así mesmo, houbo un total de 7 operadores que, con carácter previo, xa contaban con licenzas de xogo e que obtiveron un total de 7 licenzas xerais. Así mesmo, foron inadmitidas 2 solicitudes por non reunir os requisitos normativamente establecidos. Por outra banda, de forma concorrente a este proceso, solicitáronse, simultaneamente ás licenzas xerais ás que están vinculadas, 36 licenzas singulares de varios tipos de xogo. Delas, nun caso o presentador desistiu da solicitude presentada e, no caso de 7 delas, produciuse a súa inadmisión, ben por presentarse fóra de prazo ou ben por desestimarse a solicitude de licenza xeral á que estaban vinculadas.

  • Convocatoria decembro 2017

O 16 de decembro de 2017 publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde HAP/1227/2017, do 5 de decembro, pola que se aproba o prego de bases que rexerán a convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo.

O prazo de presentación de solicitudes de licenzas xerais finaliza co transcurso dun ano a partir do día seguinte á publicación da Orde pola que se aproba o referido prego de bases, e finaliza ás 13:00 horas do último día incluído no devandito prazo. O cómputo do prazo realizarase conforme ao previsto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

Unha vez finalizado o prazo correspondente, procederase a incorporar o resumo agregado do resultado da convocatoria .

 

Outorgamento de novas licenzas xerais
 
  2011 2014 Total
Outros Xogos 45 10 55
Apostas 30 15 45
Concursos 18   18
Total 93 25 118

 

Extinción e renuncia de licenzas  xerais
 
  2012 2013 2014 2015 Total
G R G R G R G R
Outros Xogos   2   1   1 1 4 9
Apostas   4   1   2   2 9
Concursos   1       2 1 4 8
Total   7   2   5 2 10 26

G. Extinción por non renovación das garantías (art. 42 RD 1614/2011)
R. Renuncia

 

Licenzas singulares: solicitudes de outorgamento e extincións e renuncias Volve ao inicio da páxina

O procedemento vixente para a solicitude de licenzas singulares é o aprobado mediante a Resolución da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, do 1 de decembro de 2017, pola que, de conformidade co artigo 17 do Real decreto 1614/2011, do 14 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo-LRJ, no relativo a licenzas, autorizacións e rexistros do xogo, se establece o procedemento de solicitude e outorgamento das Licenzas Singulares para o desenvolvemento e explotación dos distintos tipos de actividades de xogo.

Con anterioridade a este existiron outros dous procedementos que regulaban o outorgamento das licenzas singulares:

  • Resolución do 10 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que, de conformidade co artigo 17 do Real decreto 1614/2011, de 14 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 13/2011 do 27 de maio de regulación do xogo, no relativo a licenzas, autorizacións e rexistros do xogo, se establece o procedemento de solicitude e outorgamento das Licenzas Singulares para o desenvolvemento e explotación dos distintos tipos de actividades de xogo.
  • Resolución do 16 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que, de conformidade co disposto no artigo 17 do Real decreto 1614/2011, de 14 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 13/2011 do 27 de maio de regulación do xogo, no relativo a licenzas, autorizacións e rexistros do xogo, se establece o procedemento de solicitude e outorgamento das Licenzas Singulares para o desenvolvemento e explotación dos distintos tipos de actividades de xogo.

 

Outorgamento de novas licenzas singulares
 
Licenza Xeral Licenza Singular 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
OUTROS XOGOS              
  Póker 29           29
  Bingo 26 2 1 1 1 1 32
  Ruleta 32 1 2 7 3 3 48
  Black Jack 29 2 3 6 2 4 46
  Xogos complementarios 7           7
  Punto e Banca 21 1   3 1   26
  Máquinas de Azar       30 7 3 40
APOSTAS              
  Aposta Deportiva - Mutuas 7 2   1     10
  Aposta Hípica - Mutuas              
  Aposta Deportiva - Contrapartida 23 1 2 10 1 5 42
  Aposta Hípica - Contrapartida 10 2 2 3   1 18
  Outras Apostas - Contrapartida 11 2 3 5   3 24
  Aposta Deportiva - Cruzadas       2     2
  Outras Apostas - Cruzadas       1     1
CONCURSOS              
  Concursos 9         1 10
Total   204 13 13 69 15 21 335

 

 

 

Extinción e renuncia de licenzas singulares
 
  2013 2014 2015 2016 2017 Total
A B R A B R A C D R A B D R A D R
LG - OUTROS XOGOS                                    
LS - Póker 1   1 1   1 2 1   3 4       4 3   21
LS - Bingo 2 2 1             6 3       6 3   23
LS - Ruleta   1     1 1     2 4               9
LS - Black Jack   1     1 1       5     1         9
LS - Xogos Complementarios   1       1         1     1   3   7
LS - Punto e Banca   3           1 2 2             1 9
LS - Máquinas de Azar                                    
LG - APOSTAS                                    
LS - Aposta Deportiva - Mutua   1 2             1         2 1   7
LS - Aposta Deportiva - Contrapartida   1 2   1 2       2   1       2   11
LS - Aposta Hípica - Contrapartida 1 1 1 1   1     1 1     1         8
LS - Outras Apostas - Contrapartida 4   1 1     1     1         1     9
LG - CONCURSOS                                    
LS - Concursos               1   3         2 1   7
Total 8 11 8 3 3 3 3 5 28 8 1 2 1 15 13 1 120

A. Extinción por falta de exercicio da licenza singular, durante polo menos un ano (art. 9.5 Lei 13/2011)
B. Extinción por non obtención de homologación definitiva da licenza singular (art. 17 RD 1614/2011)
C. Extinción por non renovación das garantías (art. 42 RD 1614/2011)
D. Extinción por transcurso de prazo de licenza singular, ao non solicitar ou non ser concedida a súa renovación (art. 9.5 Lei 13/2011)
R. Renuncia

 

Licenza singular vixente por modalidade de xogo 2013-2017

 

Autorizacións ocasionais de xogo Volve ao inicio da páxina

En relación á actividade relativa ás autorizacións ocasionais de xogos, a actividade da DGOJ aplícase nos seguintes cadros:

Autorización de actividades de xogo ocasional
 
  Autorizadas Desestimadas Desistidas Outros
2013 4   7  
2014 5 3 2 1
2015 5 2 6 2
2016 11   1 4
2017 10 3 6 5

 

Autorización de xogos de lotaría
 
   
2012 Solicitude CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA
– Sorteo do Ouro 2012
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do 14 de marzo de 2012
– Sorteo do Ouro 2013
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do 5 de decembro de 2013
Solicitude SOCIEDADE ESTATAL LOTARÍAS E APOSTAS DO ESTADO
– Comercialización xogo “Gordo da Primitiva” a través da Lotaría Nacional da República  Dominicana
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do 27 de xullo de 2012
– Comercialización xogo “Joker”
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do 30 de xullo de 2012
Solicitude ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CEGOS ESPAÑOIS (ONCE)
– Proxecto de xogo de lotaría (Eurojackpot)
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do 4 de xuño de 2012
2013 Solicitude CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA
– Sorteo do Ouro 2014
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do 20 de decembro de 2013
Solicitude SOCIEDADE ESTATAL LOTARÍAS E APOSTAS DO ESTADO
 – Modificación xogo (“Joker”: Grupo Primitiva/Euromillones)
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do 20 de decembro de 2013
OUTRAS ORGANIZACIÓNS
- 4 Solicitudes de sorteo
►Resolución de arquivo para os catro expedientes
2014 Solicitude CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA
– Sorteo do Ouro 2015
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do venres, 09 de xaneiro de 2015
OUTRAS ORGANIZACIÓNS
- 4 Solicitudes de sorteo
►Resolución de arquivo para os catro expedientes
2015 Solicitude CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA
– Sorteo do Ouro 2016
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do martes, 12 de xaneiro de 2016
Solicitude SOCIEDADE ESTATAL LOTARÍAS E APOSTAS DO ESTADO
 - Solicitude de xogos de lotaría non ocasionais
►Informe dos artigos 24 e 25 do RD 1614/2011
OUTRAS ORGANIZACIÓNS
- 10 Solicitudes de sorteo
2016 ORGANIZACIÓN IMPULSORA DE DISCAPACITADOS (OID)
– 2 Solicitudes de xogos non ocasionais
►Resolución de desestimación en ambos os dous expedientes
Solicitude SOCIEDADE ESTATAL LOTARÍAS E APOSTAS DO ESTADO
 - Solicitude de xogos de lotaría non ocasionais
►Informe dos artigos 24 e 25 do RD 1614/2011
2017 Solicitude CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA
– Sorteo do Ouro 2017
►Aprobación mediante ORDE MINISTERIAL do venres, 13 de xaneiro de 2017

 

Autorización de máquinas de azar tipo B. Buques de pasaxe en liña regular
 
(Buques pasaxe liña regular) 2013 2014 2015 2016 2017
Autorización instalación en buques   11 8 17  
Autorización por cambio de situación 5 4 7 15 9
Autorización instalación máquinas   3 2 23 4
Renovación de vixencia 7 1 7 1  
Autorización trocos fiscais   8 5 3 13
Total 12 27 29 59 26

 

Índice actividade DGOJ