Requisits i costos de les llicències generals

Consideracions generals

1. Els interessats a desenvolupar activitats de joc no ocasional han d’obtenir, amb caràcter previ al desenvolupament de qualsevol tipus de joc, una llicència general per cada modalitat de joc que pretengui comercialitzar.

2. Així mateix, l’explotació de cada un dels tipus de joc inclosos en l’àmbit de cada llicència general requereix l’atorgament d’una llicència singular d’explotació.

Requisits i costos d’obtenció de llicències generals

3. L’obtenció de qualsevol llicència general s’efectua dins d’un procediment d’atorgament de llicències generals establert mitjançant una ordre ministerial. Així, el plec actual de bases de la convocatòria es va aprovar per l’Ordre HFP/1227/2017, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat del dia 16 de desembre de 2017.

4. En aquest plec s’especifiquen els requisits que han de complir els sol·licitants de llicències pel que fa a personalitat, capital social, objecte social, etcètera.

5. Els sol·licitants de llicències han de ser societats anònimes d’Espanya o equivalents d’un país de l’Espai Econòmic Europeu, amb un capital social mínim de seixanta mil euros i amb objecte social únic l’organització, la comercialització i l’explotació de jocs.

6. També s’especifica la documentació que cal que presentin els interessats juntament amb les sol·licituds de llicències generals, així com el contingut del pla operatiu que cal que presentin els sol·licitants i el contingut del projecte tècnic de l’operador sol·licitador.

7. Els sistemes tècnics dels sol·licitants s’han d’adaptar a les previsions que conté el Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les activitats de joc, i en la normativa de desenvolupament, en especial en la Resolució de 6 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, per la qual s’aprova la disposició per la qual es desenvolupen les especificacions tècniques de joc, traçabilitat i seguretat que han de complir els sistemes tècnics de joc de caràcter no reservat objecte de llicències atorgades a l’empara de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

8. La presentació de la sol·licitud de llicència general i de la documentació adjunta s’ha de fer per mitjans electrònics a través del procediment previst a la seu electrònica de la Direcció General d’Ordenació del Joc. El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que disposa el plec de bases, expira el proper 17 de desembre de 2018, a les 13.00 hores.

Una vegada que es tanqui el termini de presentació de sol·licituds, ja no és possible presentar una sol·licitud d’obtenció de llicència general fins que no es publiqui una nova convocatòria.

9. Els operadors interessats han de presentar, en el moment de presentació de la sol·licitud, el document que acrediti la constitució de la garantia vinculada a cada llicència general que se sol·liciti. L’import de les garanties que cal presentar és de dos milions d’euros per a la presentació d’una sol·licitud de llicència general, tret que sigui per al cas de llicència general de concursos, que és de cinc-cents mil euros.

10. Quant a les taxes per la gestió administrativa del joc que cal satisfer per la presentació de la sol·licitud de llicència general, aquestes són les següents:

  • Taxa per la inscripció al Registre de Concurrents: dos mil cinc-cents euros per la sol·licitud de llicència general.
  • Taxa per la sol·licitud de llicència: deu mil euros per la sol·licitud de llicència general.
  • Taxa per l’emissió de dictàmens tècnics: trenta-vuit mil euros pel total de llicències generals que es presentin.
  • Taxa per la inscripció al Registre de Llicències: dos mil cinc-cents euros per la sol·licitud de llicència general que finalment s’atorgui.

11. El termini per a la resolució de les sol·licituds presentades és de sis mesos comptats a partir de l’endemà a la presentació. El silenci administratiu té efectes estimatoris.

12. En el termini de quatre mesos comptats a partir de la data d’atorgament de la llicència general, els operadors han de presentar l’informe de certificació definitiva dels sistemes tècnics de l’operador, en la forma i condicions que estableix el Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, i en la Resolució de 6 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, per la qual s’aprova la disposició que estableix el model i el contingut de l’informe de certificació definitiva dels sistemes tècnics dels operadors de joc i es desenvolupa el procediment de gestió de canvis.

Més informació a Llicències de joc