Joc en línia sense reserva d'activitat
Avís legal

La Direcció General d'Ordenació del Joc facilita l'accés a informació estadística relativa al mercat en línia sense reserva d'activitat. Les dades incloses procedeixen de múltiples fonts.

1. Qualitat de la informació

Les dades incloses han estat sotmeses a controls de qualitat. Sens perjudici d'això, en algun cas la informació pot presentar desviacions o la mateixa evolució del mercat de joc en pot requerir l'actualització.
L'usuari accepta expressament aquest fet i la possibilitat d'existència de desviacions sobre les dades reals en la informació facilitada.
La Direcció General d'Ordenació del Joc es reserva el dret a dur a terme, sense previ avís, els canvis procedents a fi de corregir, modificar o actualitzar el contingut en qualsevol dels seus vessants, tot això amb l'objectiu de facilitar la informació de la manera més fidedigna possible.
La utilització de la informació es fa per part dels usuaris sota la seva responsabilitat, i els correspon en exclusiva respondre davant tercers pels danys que se'n puguin derivar.

2. Disponibilitat de la informació

La Direcció General d'Ordenació del Joc no assumeix responsabilitat sobre la disponibilitat del servidor que admet la informació.

3. Utilització de galetes

El lloc web d'accés a la informació pot contenir galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que permetin o facilitin la navegació i que en cap cas no s'utilitzen per identificar la persona física usuària.

4. Reutilització de la informació

S'autoritza la reutilització de la informació la font original de la qual sigui la Direcció General d'Ordenació del Joc amb les condicions següents:

  • No s'ha d'alterar el contingut de la informació.
  • No s'ha de desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • S'ha d'esmentar la font de la informació.
  • S'ha d'esmentar la data de l'última actualització de les dades, sempre que estigui disponible en la font original.
  • No s'ha d'indicar, insinuar ni suggerir que la Direcció General d'Ordenació del Joc participa, dóna suport o patrocina la reutilització que es dugui a terme amb la informació.
  • S'han de conservar inalterades les metadades sobre la data d'actualització del conjunt de dades i sobre les condicions de reutilització aplicables, si escau.
  • La Direcció General d'Ordenació del Joc no serà responsable de l'ús de la informació que facin els usuaris o agents reutilitzadors, ni serà responsable de danys i/o perjudicis provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La llicència d'ús es regeix per les lleis espanyoles independentment de l'entorn legal de l'usuari. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d'aquest acord es resoldrà als tribunals espanyols.
Qualsevol dubte o comentari sobre el contingut d'aquest servidor s'ha d'adreçar a la Subdirecció General de Inspecció de la Direcció General d'Ordenació del Joc.
Direcció General d'Ordenació del Joc. C/ Atocha, 3.    28012 Madrid. Telèfon: 915714080

Data de consulta: 09/05/2017

Data d'última actualització: 09/05/2017

Detall dades del mercat de joc en línia

Subtitle: 
Avís legal