FAQ
Kontsulta ohikoagoak

Ondoren zerrenda erakusten da kontsultak araudi ohikoagoak:

Subtitle: 
Kontsulta ohikoagoak

Tabs_FAQ

Joko-jardueraren lurralde esparrua eta araudi aplikagarria

 1. Joko-jarduerari zer araudi aplikatu behar zaion zehazteko funtsezkoa da jakitea zein den jarduera garatuko den lurralde esparrua, eta estatu mailakoa edo erkidego mailakoa izan daiteke.
   
 2. Joko-jarduera estatu mailakoa izango da Estatuko lurralde osoan garatzen denean edo, hainbat autonomia-erkidegoren lurraldean garatuz, ezin denean zehaztu jarduera burutzen duten autonomia-erkidego bakoitzari egotz dakiokeen zati edo proportzioa (guztientzat, ikus Konstituzio Auzitegiaren 35/2002 Epaia). Kasu horietan, estatuko araudia aplikatuko da.
   
 3. Jardueraren esparrua erkidegoa izango da autonomia-erkidego bakar baten lurralde mugetan garatzen denean edo, erkidego horren lurralde mugetatik haratago garatzen bada ere, zehaztu daitekeenean jardueraren zein zati edo proportzio dagokion erkidego bakoitzari. Halako kasuetan, araudi aplikagarria kasu bakoitzean dagokion erkidegoarena edo erkidegoena izango da.

Jokoa Arautzeari buruzko maiatzaren 27ko 13/2011 Legean arautzen diren joko-jarduerak

Jokoa Arautzeari buruzko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen (JAL, aurrerantzean) ondorioetarako, joko-jarduera da diru kopuruak edo ekonomikoki ebaluagarriak diren objektuak neurriren batean zoriaren arabera arriskatzen direna, etorkizuneko eta zalantzazko emaitzen gainean, horiek parte-hartzaileen artean eskualdatzeko aukera emanez, alde batera utzita joko horietan nagusitzen dena jokalarien trebetasun maila edo soilik edo funtsean zortearen, enbidoaren edo zoriaren mendeko dena izatea.

Hortaz, bada, jarduera bat JALen aplikazio esparruaren mende geratzeko, hiru elementu hauek bildu behar ditu aldi berean:

1. ORDAINTZEA parte hartzeagatik. Ordain truke parte hartu behar da.

Beraz, ausazko joko-jardueraren kontzeptutik kanpo geratzen dira joko-jardueraren beste bi elementuak bildu arren doan egiten direnak.

2. ZORIA emaitza zehaztean.

Diru kopuruak edo ekonomikoki ebaluatzeko modukoak diren objektuak arriskatzen diren gaineko emaitza etorkizunekoa eta zalantzazkoa izan behar du, eta zoriaren mende egon behar du neurri batean. Ausazko joko edo jarduera bakoitzaren arauek zehaztuko dute zein unetan uzten den emaitza zoriaren mende.

Nolabaiteko neurri batean zoria emaitzen zehaztaile ez duten jarduerak ez dira joko-jardueratzat hartuko (adibidez: ad hoc eta jarduera burutu aurretik izendatutako epai-mahai baten balioespenaren ondoren ematen den saria).

3. SARIA parte-hartzaile irabazlearentzat.

Joko-jarduera batean irabazle izatearen ondorioa izaten da dirua edo ekonomikoki ebaluagarria den objektua parte-hartzaile irabazlearen ondarera eskualdatzen edo pasatzen dena.  Sariok diruzkoak edo gauzazkoak izan daitezke, joko-modalitatearen arabera. Saririk ez bada, ez dago ausazko joko-jarduerarik.

Kontratua, jolas eta orientabideak ematen al zuen eta erreklamazioak

Lizentzia orokorren betekizunak eta kostuak

Alderdi orokorrak

1. Ohiko joko-jarduerak antolatzeko interesdunek lizentzia orokor bat lortu beharko dute edozein joko mota garatzen hasi aurretik; lizentzia bana aterako da merkaturatu nahi den joko modalitate bakoitzeko.

2. Halaber, lizentzia berezi bana behar da lizentzia orokor bakoitzaren esparruko joko mota bakoitzaren ustiapenerako.

Lizentzia orokorrak lortzeko betekizun eta kostuak

3. Lizentzia orokorrak horiek emateko Ministerio Agindu batez ezarritako prozedura bat jarraituz lortzen dira. Hala, deialdiaren egungo oinarri-agiria Ogasun eta Funtzio Publikoaren abenduaren 5eko 1277/2017 Aginduz onartu zen, eta 2017ko abenduaren 16ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

4. Oinarri-agiri horretan zehazten dira lizentzia eskatzen dutenek bete beharreko betekizunak izaerari, kapital sozialari, xede sozialari eta abarri dagokionez.

5. Lizentzia eskatzaileak Espainiako sozietate anonimoak edo Europako Esparru Ekonomikoko herrialde bateko baliokideak izan behar dute, gutxienez hirurogei mila euroko kapital soziala eta xede bakar gisa jokoen antolaketa, merkaturatzea eta ustiapena dutenak.

6. Lizentzia orokorren eskabideekin batera interesdunek aurkeztu behar duten dokumentazioa ere zehazten da bertan, eta eskatzaileek aurkeztu behar duten plan operatiboaren edukia nahiz eskabidea aurkezten duen operadorearen proiektu teknikoaren edukia.

7. Eskatzaileen sistema teknikoak, Jokoa Arautzeari buruzko maiatzaren 27ko 13/2011 Legea garatzen duen azaroaren 14ko 1613/2011 Errege Dekretuan jasotzen diren xedapenetara egokitu beharko dira joko-jardueren betekizun teknikoei dagokienez; eta, halaber, hori garatzen duen araudiari, batez ere Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2014ko urriaren 6ko Ebazpenari, zeinaren bidez onartzen baita Jokoa Arautzeari buruzko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen arabera emandako lizentzien xede diren erreserba izaerarik gabeko jokoen sistema teknikoek bete behar dituzten zehaztapen teknikoak, trazabilitatea eta segurtasuna garatzen dituen xedapena.

8. Lizentzia orokorra lortzeko eskabidea eta erantsitako dokumentazioa bitarteko elektronikoez aurkeztuko da, zehazki Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren Egoitza Elektronikoan aurreikusitako prozeduraren bidez. Eskabideak aurkezteko epea datorren 2018ko abenduaren 17aren eguerdiko 13:00etan amaituko da, oinarri-agirian ezartzen denarekin bat.

Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, ezingo da lizentzia orokorra lortzeko beste eskabiderik egin hurrengo deialdia argitaratzen den arte.

9. Operadore interesdunek, eskabidea aurkeztean, eskatzen den lizentzia orokor bakoitzari dagokion bermea eratu izana egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute. Lizentzia orokor bat eskatzen dutenek bi milioi euroko bermea aurkeztuko dute, lehiaketarako lizentzia orokorra denean izan ezik, bostehun mila euroko bermea aurkeztu beharko baitute orduan.

10. Lizentzia orokorren eskabidea aurkeztean, hauek izango dira jokoaren administrazio-kudeaketagatik ordaindu beharreko tasak:

 • Lehiakideen Erregistroan izena ematearen tasa: bi mila eta bostehun euro, lizentzia orokorra eskatzeagatik.
 • Lizentzia eskatzearen tasa: hamar mila euro, lizentzia orokorra eskatzeagatik.
 • Irizpen-txostenak egitearen tasa: hogeita hamazortzi mila euro, aurkezten diren lizentzia orokor guztiengatik.
 • Lizentzien Erregistroan izena ematearen tasa: bi mila eta bostehun euro, azkenean onartuko den lizentzia orokorra eskatzeagatik.

11. Aurkeztutako eskabideen gainean ebazpena emateko epea sei hilabetekoa da, aurkezten diren hurrengo egunetik kontatzen hasita. Isiltasun administratiboa eskatutakoa onartzearen aldekoa izango da.

12. Operadoreek euren sistema teknikoen behin betiko egiaztapenaren txostena aurkeztu beharko dute lizentzia orokorra ematen denetik lau hilabeteko epean, azaroaren 14ko 1613/2011 Errege Dekretuan eta Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2014ko urriaren 6ko Ebazpenean, Joko-operadoreen sistema teknikoen behin betiko ziurtatze-txostenaren eredua eta edukia ezartzen dituen xedapena onartzen eta aldaketak kudeatzeko prozedura garatzen duenak, ezarritako modu eta baldintzetan.

Joko-lizentziei buruzko informazio gehiago

Lizentzia bereziak lortzeko betekizunak eta kostuak

Alderdi orokorrak

1. Ohiko joko-jarduerak antolatzeko interesdunek lizentzia orokor bat lortu beharko dute edozein joko mota garatzen hasi aurretik; lizentzia bana aterako da merkaturatu nahi den joko modalitate bakoitzeko.

2. Halaber, lizentzia berezi bana behar da lizentzia orokor bakoitzaren esparruko joko mota bakoitzaren ustiapenerako.

Lizentzia bereziak lortzeko betekizunak eta kostuak

3. Lizentzia orokorrak eskatzeko interesa dutenek horiei loturik diren dagozkion joko motentzat aldi berean lizentzia bereziak ere eska ditzaketela aurreikusten du Ogasun eta Funtzio Publikoaren abenduaren 5eko 1227/2017 Aginduak. Lizentzia bereziak ematea, dena den, horiei loturik dauden lizentzia orokorrak ematearen mende dago.

4. Lizentzia bereziak ez badira lizentzia orokorrekin batera eskatzen, lizentzia berezirik ezingo da aurkeztu lizentzia orokorrak ematea ebazten den arte.

5. Lizentzia bereziak emateko prozedura Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2017ko abenduaren 1eko Ebazpenak arautzen du, zeinak joko-jarduera mota guztiak garatu eta ustiatze aldera lizentzia bereziak eskatu eta emateko prozedura ezartzen baitu.

6. Ez da lizentzia bereziei dagokien inolako berme osagarririk eratu beharrik eskabideak aurkezteko unean.

7. Lizentzia berezien eskabidea aurkeztean, hauek izango dira jokoaren administrazio-kudeaketagatik ordaindu beharreko tasak:

 • Lizentzia eskatzearen tasa: hamar mila euro, lizentzia berezia eskatzeagatik.
 • Lizentzien Erregistroan izena ematearen tasa: bi mila eta bostehun euro, azkenean onartuko den lizentzia berezia eskatzeagatik.

8. Aurkeztutako eskabideen gainean ebazpena emateko epea sei hilabetekoa da, aurkezten diren hurrengo egunetik kontatzen hasita. Isiltasun administratiboa eskatutakoa onartzearen aldekoa izango da.

9. Operadoreek euren sistema teknikoen behin betiko egiaztapenaren txostena aurkeztu beharko dute lizentzia berezia ematen denetik lau hilabeteko epean, azaroaren 14ko 1613/2011 Errege Dekretuan eta Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2014ko urriaren 6ko Ebazpenean, Joko-operadoreen sistema teknikoen behin betiko ziurtatze-txostenaren eredua eta edukia ezartzen dituen xedapena onartzen eta aldaketak kudeatzeko prozedura garatzen duenak, ezarritako modu eta baldintzetan.

Joko-lizentziei buruzko informazio gehiago

Zozketa ohikoak edo ez noizbehinkakoak

Zozketaren kontzeptua

1. Zozketa edo ausazko hautaketa bitartez sari bat edo bat baino gehiago esleitzen den joko modalitatea da. Parte hartzen dutenek billeteak, txartelak edo parte hartzeko bestelako agiri edo euskarriak –materialak, informatikoak, telematikoak edo interaktiboak izan daitezke– eskuratzen dituzte modu berezituan. Zozketa, aurretik ezarritako data jakin batean egiten da, eta parte hartzeko ezinbesteko baldintza da diru bat ordaintzea.

2. Zozketaren xedea higigarri bat, higiezina, aziendak edo haiei lotutako eskubideak izan daitezke, baina inoiz ere ezingo da izan dirutan emandako saria.

Zozketa ohikoaren edo ez noizbehinkakoaren kontzeptua

3. Zozketa ohikoa edo ez noizbehinkakoa da aldiro edo etengabe burutzen dena, edo joko-operadore baten ohiko jardueraren parte dena, betiere urtebete baino gutxiagoko aldizkakotasuna duenean.

Zozketa ohikoaren edo ez noizbehinkakoaren jarduera bat garatu dezaket?

4. Beste edozein joko-jardueraren moduan, ez noizbehinkakoak edo ohikoak diren zozketak garatzeko dagozkion lizentzia orokorra eta berezia lortu behar dira aurretik, jokoa arautzen duen legean eta hori garatzen duen araudian ezarritakoa jarraituz.

5. Hala ere, gaur-gaurkoz ez da garaturik zozketa ohikoen modalitatearen araudia; hori dela eta, ezin da ez noizbehinkako zozketarik antolatu edo merkaturatu.

6. Hortaz, bada, gaurko egunez indarrean den araudiaren arabera, debekatuta dago ohikoak edo ez noizbehinkakoak diren zozketak egiteko jarduera.

Informazio gehiago Zozketak, noizbehinkako jokoa eta helburu publizitarioekin egindako ausazko konbinazioak atalean

Noizbehinkako zozketak

Zozketaren kontzeptua

1. Zozketa edo ausazko hautaketa bitartez sari bat edo bat baino gehiago esleitzen den joko modalitatea da. Parte hartzen dutenek billeteak, txartelak edo parte hartzeko bestelako agiri edo euskarriak –materialak, informatikoak, telematikoak edo interaktiboak izan daitezke– eskuratzen dituzte modu berezituan. Zozketa, aurretik ezarritako data jakin batean egiten da, eta parte hartzeko ezinbesteko baldintza da diru bat ordaintzea.

2. Zozketaren xedea higigarri bat, higiezina, aziendak edo haiei lotutako eskubideak izan daitezke, baina inoiz ere ezingo da izan dirutan emandako saria.

Noizbehinkako zozketa

3. Noizbehinkako zozketa da aldiro edo etengabe burutzen dena, edo joko-operadore baten ohiko jardueraren parte dena, betiere urtebete baino gutxiagoko aldizkakotasuna duenean.

 • Gutxienez urtebeteko aldizkakotasuna izan behar duenez, pertsona edo erakunde batek berak zozketa bat egin dezake, gehienez, urtean.
 • Zozketak egitea ez da horiek antolatzen dituen pertsonaren edo erakundearen ohiko jarduera.

4. Beraz, noizbehinkako zozketa izango da aldiro egiten ez dena edo gehienez ere urtean behin egiten dena, betiere ez denean zozketa hori antolatzen duen pertsonaren edo erakundearen ohiko jarduera.

Baimen-eskabidea aurkezteko prozedura

5. Noizbehinkako zozketak egiteko, dagokion baimena lortu behar da aurretik.

6. Adingabeek debekatuta daukate joko-jardueretan parte hartzea, dela erostean dela parte hartzeko euskarriak merkaturatzean. Adingabeek zozketaren faseren batean parte hartzen badute, jokoaren araudia urra dezakete, eta administrazio-zehapen bat ekar dezake.

7. Zozketen baimen-eskabideak euren ohiko jarduera joko-jarduerak egitea ez den pertsona fisiko edo juridikoek aurkez ditzakete.

8. Eskabideak Zuzendaritza Nagusiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkez daitezke, Noizbehinkako Jokoaren (Zozketak) Baimen Eskaera izeneko izapidea erabiliz. Pertsona fisikoen eskabideetan Administrazioaren komunikazioa modu ez elektronikoan egiteko aukera egongo da, eta eskabideak eta erantsitako dokumentazioa Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren erregistroan aurkez daitezke (Atocha kalea 3, 28071 Madril), aurrez aurre edo posta arruntaren bidez.

9. Eskabidean datu hauek azaldu behar dira: zozketa eskatzen duen pertsona, sozietate, erakunde edo elkartearen izena, jakinarazpenetarako helbidea, eta publizitate, sustapen edo babesletza jarduerak burutzeko eskabidea.

10. Eskabideak ondorengo alderdiak egiaztatzen dituzten dokumentazioaz lagunduko dira:

 • Eskatzailearen nortasuna edo –zozketa erakundeen, enpresen edo elkarteen izenean eskatzen denean– ordezkatzeko ahalmena egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • Zozketaren eskatzailea zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoan egunean dela justifikatzen duen dokumentazioa.
 • Eskaintzen den edo eskaintzen diren sariaren edo sarien jabetza eta eskuragarritasuna justifikatzen duen dokumentazioa.
 • Zozketaren oinarriak, zeinetan hauek jasoko baitira, besteak beste: eskaintzen den sariaren azalpen xehatua, parte hartzeko euskarrien saltzeko modua zein prezioa, eta zozketaren data eta hori egiteko modua.
 • Parte hartzeko euskarriaren eredua.

11. Aurkeztu behar diren dokumentu zehatzak Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren webgunean azaltzen dira.

Zerga araubidea

12. Noizbehinkako zozketak baimentzeko eskabideak aurkeztean 100 euroko tasa bat kargatzen da jokoaren kudeaketa administratiboagatik.

13. Zozketak egiten dituzten pertsonek, izan fisikoak izan juridikoak, joko-jardueren gaineko zerga ordaindu beharko dute, eta %20ko karga-tasa ezarriko zaie horiek antolatzetik edo burutzetik lortutako irabazi garbiei. Tasa %5 izan daiteke ongintzazkoak diren edo interes publikoa duten zozketentzat.

14. Zozketa bat interes publikokotzat hartuko da eskatzailea Barne Ministerioaren Elkarteen Erregistro Nazionalean edo autonomia-erkidegoen antzeko erregistroetako batean izena eman eta onura publikoko izaera aitortua zaionean. Era berean, zozketa bat ongintzazkoa edo interes publikokoa izatea baloratuko da eskatzailea irabazi asmorik gabeko erakunde bat denean eta funtsak mezenasgoaren aldeko zerga pizgarrien legean irabazi asmorik gabeko erakundeentzat aurreikusitako jardueretako baterako direnean.

15. Zozketa egiten edo merkaturatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa, halaber, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jasotzen diren betebeharrak bete behar ditu, zehazki sariaren irabazleari atxikipena egiteko betebeharrari buruzkoa. Atxikipena, gaur-gaurkoz, zozketan eskaintzen den sariaren merkatu balioaren %19 da.

16. Zozketa antolatzen edo egiten duen pertsona fisiko edo juridikoak bere zerga-betebeharrak ere bete beharko ditu, zozketak eragin diezaiokeen ondare galera edo irabaziagatik.

17. Zerga hori kudeatu, eskatu, likidatu eta ikuskatzea Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren lana izango da.

Informazio gehiago Zozketak, noizbehinkako jokoa eta helburu publizitarioekin egindako ausazko konbinazioak atalean

Afiliazio-jarduerak

 1.  Afiliazio-jarduera da joko-operadore batentzat bezero izan daitezkeenak sustatzeko edo atzitzeko jarduera.
   
 2. Afiliazio-jarduerak baino burutzen ez dituzten enpresek ez dute gaitze-titulurik lortu beharrik, betiere ez badute bezerorik erregistratzen edo ez badute bezeroekin kontraturik edo jokatzeko konturik.
   
 3. Afiliatuek egiaztatu behar dute publizitate iragarki edo deiak sartzea eskatzen dituenak jokoa arautzearen ardura duen agintaritzak emandako dagokion gaitze titulua duela, eta agintaritzaren baimena duela eskatutako publizitatea egiteko, baimen hori gabe ezingo duelarik burutu. Operadoreei eta horiek lortuak dituzten gaitze-tituluei buruzko informazioa lortzearen ondorioetarako, jokoa arautzearen ardura duen agintaritzaren webgunera jo daiteke, zeinak eguneraturik izango baitu informazio hori.
   
 4. Azkenik, garrantzitsua da azpimarratzea joko-operadoreak izango direla erantzule jokoa iragartzeko eta sustatzeko afiliazio-jarduera garatzen duten enpresek jarduerari buruzko araudia eta eska dakizkiokeen betekizunak urratzeagatik, baldin eta jokoaren publizitate- eta sustapen-jarduera horien kontura edo horien aginduz egiten bada.

 

Ausazko konbinazioak publizitate eta promozio helburuekin

Definizioa eta ezaugarri nagusiak

1. Publizitate eta promozio helburuekin egiten den ausazko konbinazioa (PPHAK, aurrerantzean) zozketa mota bat da, ondoren azaltzen diren betekizunetako bakoitza betetzen duena:

a) Bere xedea da edozein motatako produktu edo zerbitzu bat sustatzea edo zabaltzea.

b) Parte-hartzaileak publizitate egiten zaion edo sustatzen den produktua edo zerbitzua kontsumitu baino ez du egin behar. Hau da, ez da ematen bestelako gainprezio edo tarifikazio berezirik, publizitatea egiten zaion edo sustatzen den produktuaren kontsumotik eratorritakoaz harago.

c) Zozketa ausazkoa da.

d) Zozketaren ondorioz, parte-hartzaileak sari bat eskura dezake, eskudiruzkoa, gauzazkoa edo zerbitzu baten bitartezkoa izan daitekeena.

2. PPHAK bat egiteko ez da inolako lizentzia edo baimenik behar, eta ez dago aurretik Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi beharrik ere.

3. Egin nahi den zozketak ez baditu betetzen 1. atalean aurreikusitako betekizun guztiak, izan daiteke merkataritza-jarduera edo jarduera zibil hutsa, edo izan daiteke 13/2011 Legean arautzen den joko-jarduera bat, eta baliteke Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren baimen berezi bat behar izatea.

4. Nolanahi ere den, PPHAK bat gauzatzean aplikagarriak zaizkiokeen merkataritza-zuzenbideko zein zuzenbide zibileko arau orokorren mende egongo da, ondoren zehazten den zerga-tratamendu bereziaren kalterik gabe.

Hainbat PPHAKi buruzko ohar bereziak

5.  Zozketan parte hartzen duten guztiek sari bat lortzen badute eta, gainera, saria guztientzat berdina bada, ez da ematen PPHAKi eskatzen zaien ausazkotasunik.  Halako kasuan, ez litzateke ere izango JAZNren baimen eta gainbegirapenaren mende litzatekeen joko-jarduera, ez dagoelako ausazkotasunik.

6. Saria jarduera burutu aurretik epaimahai batek esleitu eta ez badago epaimahai horren erabakiaren edo irizpenaren osagarri edo ondorio litzakeen zori edo ausazkotasun faktorerik, ez da ematen PPHAKi eskatzen zaion ausazkotasuna.

Zerga-tratamendua

7. PPHAKak burutzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek Joko-jardueren gaineko zerga ordaindu beharko dute, 13/2011 Legean ezartzen diren baldintzen eta karga-tasaren arabera.
Tasa hori parte-hartzaileei eskaintzen zaizkien sarien edo ematen zaizkien abantailen merkatuko balio osoaren %10 izango da.

Zerga Administrazioko Estatu Agentziari (ZAEA) dagokio publizitate eta promozio helburuekin diren ausazko konbinazioen kudeaketa, bilketa, likidazio eta ikuskaritza.

Zergaren likidazio administratiboak eskatzeko, PPHAK bateko antolatzaileek ZAEAren edozein ordezkaritza edo administraziotara zuzendu behar dira.

Joko-jardueraren zergaren likidazioa formalizatzeko aurkeztu behar den dokumentazioa ZAEAk ezarriko du. Nolanahi ere, hauek beharko dira, gutxienez: zergadun gisa zergaren subjektu pasiboa den pertsona fisiko edo juridikoaren identifikazioa, PPHAKen oinarrien ale bat, eta eskainitako sarien edo emandako abantailen merkatu balioa zehazten duen justifikazioa.

Likidazio administratiboaren jakinarazpena jasotzen denean, ordainketa ZAEAk ezarritako modu eta epetan egin beharko da.

8. PPHAK batean parte hartzeagatik sari baten irabazle direnak horren berri eman behar dute euren PFEZ aitorpenean.

PPHAK batetik eratorritako sariak ondare handitze bat dira, indarrean den PFEZ araudian ezarritakoaren arabera.

Aurrekoaren ondorioz, PPHAK baten antolatzaileak dagozkien atxikipenak egin behar dizkiete irabazleei, banako gisa irabazitako saria 300 eurotik gorakoa denean.

Informazio gehiago Zozketak, noizbehinkako jokoa eta helburu publizitarioekin egindako ausazko konbinazioak atalean

Jokoaren tasa likidazioa

El artículo 66 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 actualiza los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, con carácter general, aplicando el coeficiente del 1,01 al importe exigible durante el año 2021 teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Los importes exigibles en 2022 de la tasa son los siguientes:

AÑO 2022
a) La emisión de certificaciones registrales. 21,23
b) La emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de sistemas de juego. 40.337,76
c) Las inscripciones en el Registro General de Licencias de Juego establecido en esta Ley. 2.653,81
d) La solicitud de licencias. 10.615,20
d) La solicitud de autorizaciones. 106,15
e) Las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica que vengan establecidas, con carácter obligatorio, en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal. 5.307,60
f) Las actuaciones regulatorias realizadas por la Comisión Nacional del Juego sobre las actividades de juego desarrolladas por los operadores habilitados y sujetas a la supervisión de esta entidad, destinadas a sufragar los gastos que se generen por la citada Comisión. 0,75
por mil

 

------------------------------------

En relación con la liquidación de la tasa por la gestión administrativa del juego, prevista en el artículo 49 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y en el marco de lo establecido en la Orden HAP/1995/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011 se aplicarán los siguientes criterios: 

A) En el caso de un operador que en la actualidad no tiene ninguna licencia general, y solicita una licencia general y X licencias singulares, debe liquidar los hechos imponibles de los apartados b, c y d del art. 49.2 de la Ley 13/2011 por los siguientes importes (en el momento de la solicitud):

a. Emisión de dictámenes técnicos de evaluación Número de dictámenes: 1 Cuota: 38.000 IMPORTE INGRESAR: 38.000

b. Inscripción en el Registro General de Licencias Número de licencias (generales) solicitadas: 1 Cuota: 2.500 IMPORTE A INGRESAR: 2.500

c. Solicitud de licencias o autorizaciones Número de licencias solicitadas: 1+X Cuota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: (1+X) 10.000

B) Operador que en la actualidad no tiene ninguna licencia general, y solicita dos licencias generales y X licencias singulares, debe liquidar los hechos imponibles de los apartados b, c y d del art. 49.2 de la Ley 13/2011 por los siguientes importes (en el momento de la solicitud):

a. Emisión de dictámenes técnicos de evaluación Número de dictámenes: 1 Cuota: 38.000 IMPORTE INGRESAR: 38.000

b. Inscripción en el Registro General de Licencias Número de licencias (generales) solicitadas: 2 Cuota: 2.500 IMPORTE A INGRESAR: 5.000

c. Solicitud de licencias o autorizaciones Número de licencias solicitadas: 2+X Cuota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: (2+X) 10.000

C) Operador que ya cuenta con una licencia general, y solicita ahora una licencia general diferente a la que ya posee y X licencias singulares, debe liquidar los hechos imponibles de los apartados b, c y d del art. 49.2 de la Ley 13/2011 por los siguientes importes (en el momento de la solicitud):

a. Emisión de dictámenes técnicos de evaluación Número de dictámenes: 1 Cuota: 38.000 IMPORTE INGRESAR: 38.000

b. Inscripción en el Registro General de Licencias Número de licencias (generales) solicitadas: 1 Cuota: 2.500 IMPORTE A INGRESAR: 2.500

c. Solicitud de licencias o autorizaciones Número de licencias solicitadas: 1+X Cuota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: (1+X) 10.000

D) Operador que ya cuenta con una licencia general y solicita X licencias singulares vinculadas a la licencia que ya posee, debe liquidar el hecho imponible del apartado d del art. 49.2 de la Ley 13/2011 por los siguientes importes (en el momento de la solicitud):

a. Solicitud de licencias o autorizaciones Número de licencias solicitadas: X Cuota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: 10.000 X

Con independencia de las liquidaciones anteriores, que deben efectuarse con la solicitud de las correspondientes licencias, en el momento de notificarse la Resolución de concesión de licencia provisional, se requerirá al operador de juego correspondiente, para que efectúe el ingreso de la tasa del apartado c) del art. 49.2 en concepto de inscripción en el Registro General de Licencias, por cada una de las licencias generales o singulares concedidas, por un importe de 2.500 euros cada una de ellas.

En relación con el momento del devengo del hecho imponible previsto en el apartado b) del artículo 49.2. de la Ley 13/2011, éste se produce con la solicitud de licencias generales en cada procedimiento de convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, y con independencia del número de licencias generales que se soliciten, de modo que:

 • Si un operador ya cuenta con una licencia general otorgada en el procedimiento de 2012, debe abonar la tasa relativa a la emisión de dictámenes técnicos de evaluación si solicita ahora una nueva licencia general.
 • Si solicita únicamente una licencia singular, no debe abonar la tasa relativa a la emisión de dictámenes técnicos de evaluación, sino únicamente la tasa por el apartado d) del art. 49.2 de la Ley 13/2011 en concepto de solicitud de licencias o autorizaciones.

Por último, las cuantías referidas más arriba podrán ser modificadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año, de acuerdo con el artículo 49.6 de la Ley 13/2011.

Apustuak eskaintzea debekatzearen nondik norakoak adingabeak protagonista diren ekitaldietan

Uztailaren 22an argitaratu zen «Estatuko Aldizkari Ofizialean» Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko uztailaren 11ko Ebazpena, hots, adingabeak soilik edo protagonista nagusi diren ekitaldietan apustuen eskaintza debekatzen duena.

Ebazpen honek bi arau espezifiko, eta desberdin, zehazten ditu: bata, soilik 18 edo urte gutxiago dituzten pertsonentzako diren lehiaketetarako eta beste bat operadore batek eskaintzen dituen ekitaldi guztietarako.

Ekitaldi bat, Ministerioetako aginduek apustu arautuen modalitateak zehazten dituzten bezala, gertaera bat da, kirol edo beste arloetakoa, eta aurrez operadore batek bere programan zehaztu behar du nolakoa izango den edo zer nola eramango duen aurrera kirol-lehiaketa dela edo bestelakoa. Ebazpen honek, beraz, lehiaketa edo ekitaldiei beraiei eragiten die, ez horien inguruan egiten diren edo parte diren egoera edo gertaeren inguruan egiten diren apustuei. Azken hauek eskaintzeko aukera dago, baldin eta apustuak barne hartzen diren ekitaldi edo lehiaketak baimentzen baditu.

Jarraian zehazten da bi arau hauek (lehiaketa eta ekitaldia) nola aplikatu behar dituzten indarrean dagoen legediak baimendutako apustu-modalitateetako bat merkaturatzen dituzten operadoreek.

 • Lehiaketak, soilik 18 urte edo gutxiago dituzten pertsonentzat:

Kasu honetan, debekatuta dago apustuak eskaintzea aipatu lehiaketaren ekitaldi guztietan, izan ere, arrisku handia dago eskainitako ekitaldi gehienetako protagonistak adingabeak izateko.

 • Ekitaldiak, soilik edo parte-hartzaile gehienak adingabeak direnean.

Arau hau operadoreek eskaintzen dituzten ekitaldi guztietako apustu-programetan aplikatu behar da, eta arau interpretatibo hauek aplikatuko dira:

 • Ekitaldi bateko parte-hartzaileak izango dira ekitaldiko parte izan daitezkeen jokalari edo lehiakide guztiak. Praktikari dagokionez, taldekako lehiaketetan kontzeptu honek aipatu ekitaldian barne hartuko ditu pertsona guztiak, hots, titularrak eta ekitaldian parte hartzen duten taldeetako ordezko bakoitza. Lehiaketa indibidualetan, arestian aipatutakoa ez da zertan aplikatu, baldin eta lehiaketa horietan, printzipioz, ez badago deitzale edo sailkaturik txanda desberdinetarako edo lehiaketan barne hartzen diren ekitaldietarako.
 • Ekitaldi bateko parte-hartzaile gehienak adingabeak direla ulertuko da aipatu ekitaldiko parte-hartzaile guztietatik gutxienez erdiak 18 urte baino gutxiago dituenean, hau da, ekitaldira deitu zaien jokalari guztien %50ek 18 urte baino gutxiago dituenean.

Debeku hau noiz aplikatu behar den ikusteko, hona hemen adibidez batzuk:

 • Tenisa: tenis-partidu bateko protagonistak ez dira adingabeak izango, baldin eta lehiakide batek bakarrik baditu 18 urte baino gutxiago aipatu partiduan. Tenis partidu bikoitz bateko protagonistak ez dira adingabeak izango, baldin eta bi lehiakidek bakarrik badituzte 18 urte baino gutxiago aipatu partiduan.
 • Futbola: partidu batean adingabeak izango dira protagonista baldin eta aipatu partiduaren deialdian, deitu zaien 44 jokalarietatik (22 talde bakoitzeko) gutxienez 23k 18 urte baino gutxiago badituzte.

Logotipoak erabiltzeko gida DGOJ

En relación con el uso de los cuatro logotipos que la DGOJ pone a disposición pública, la normativa de juego no establece expresamente un criterio sobre su utilización. Sin embargo, el significante de esos logos está vinculado al cumplimiento de determinados objetivos fijados por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (LRJ) (como las políticas de juego responsable y la protección de los consumidores -art. 8.1-), o de ciertas obligaciones vinculadas a ellos (las prohibiciones subjetivas de acceso al juego ¿art. 6.2-; las reconocidas en el pliego de bases -art. 10.1.a-, o la presentación de un plan operativo -art. 10.2). Estos objetivos y obligaciones legales nos permiten trasladar algunos criterios para el uso de los logotipos, y que van ligados a la distinta finalidad a la que responden cada uno de ellos. Así:

Logotipos sobre menores de edad y la autoprohibición.

Se corresponden con prohibiciones subjetivas para participar en los juegos regulados en la Ley 13/2011 (a los menores de edad -art. 6.2.a LRJ-, y a los comúnmente denominados “autoprohibidos” -art. 6.2.b LRJ-), y se ha dispuesto la disponibilidad de los mismos a través de su descarga toda vez que se considera recomendable su utilización por los operadores. Con ello se persigue ofrecer símbolos uniformes e inequívocos de utilización general en el sector.

Logotipo del sello Juego Seguro.

El sello de "Juego Seguro" es una marca creada por la DGOJ para que sea utilizada únicamente por los operadores de juego que tengan licencia estatal otorgada por la DGOJ para desarrollar actividades de juego, y que supone una garantía de que el juego está regulado, supervisado y controlado por esta Dirección General, y que asegura que el juego es justo, que los operadores legales son fiables y que se cumplen todos los requisitos de solvencia, seriedad y control que impone la legislación de juego del Estado, en este caso la Ley 13/2011, de 27 de mayo y su desarrollo reglamentario. En este caso, ese sello únicamente podrá ser utilizado por los operadores de juego con licencia estatal, con lo que su uso aunque facultativo es altamente recomendable para esos operadores. Por otra parte, las empresas que no hayan obtenido título habilitante (licencia o autorización) otorgado por el Estado no podrán utilizar el sello "Juego Seguro" antes referido.

Logotipo del portal web jugarbien.es.

La titularidad del dominio en Internet http://www.jugarbien.es corresponde a la DGOJ, y su contenido responde al objetivo de la DGOJ de proporcionar información precisa y adecuada sobre las actividades de juego, los principios de juego responsable, la protección del consumidor y la prevención o mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre las personas. Por ello, se entiende que a efectos de las obligaciones de información establecidas en el art. 8.1 LRJ (letras a, b y c), el uso de ese logotipo y su enlace es recomendable para los operadores, sin perjuicio de que puedan ampliar esa información a través de otros contenidos que el operador estime oportuno incluir.

 

Azaroaren 3ko, 958/2020 Errege-Dekretuaren gaineko kontsulta arautzaile ohikoenekiko saila

Ausazko sarien mekanismoak (harrapakin kutxak) Jokoa Arautzen duen Legearen esparruan

La actividad de juego regulada por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (en adelante, LRJ) es aquella en la que se arriesgan cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego.

Por lo tanto, en términos generales, para que una actividad quede comprendida en el ámbito de aplicación de la LRJ, además de ser de ámbito estatal, debe reunir de manera concurrente los siguientes elementos: pago por participar, azar en la determinación del resultado y premio transferido al participante ganador.

Cuando una determinada actividad es susceptible de subsunción en el concepto de juego de la LRJ entonces resulta imperativo su sometimiento al marco regulatorio en ella previsto, lo que implica, entre otros aspectos que, salvo que esa actividad cuente con una reglamentación específica, está prohibida.

Esta definición legal, conocida y asimilada por todas aquellas entidades que desarrollan una actividad relacionada con los juegos de azar y las apuestas, es aplicable igualmente a las cajas botín, de tal modo que cuando el desarrollo operativo y comercial de un producto de esas características, desde su diseño estructural hasta su uso efectivo por el jugador o jugadora, se ajusta a la misma, entonces tendrá la consideración de juego de azar en los términos previstos en la LRJ y en sus disposiciones de desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior, y a la luz de las características singulares de esta clase de productos, la compra y activación de un mecanismo aleatorio de recompensa tiene la consideración de una actividad de juego de las comprendidas en el ámbito de aplicación de la LRJ, siempre y cuando sus características estructurales y funcionales se ajusten a los siguientes parámetros:

 • Pago por participar en la activación del proceso aleatorio: la posibilidad de abrir una caja botín y adquirir su contenido debe realizarse en todo caso a título oneroso. En este sentido, se entiende que la compra de una caja botín debe realizarse de manera autónoma, es decir, desgajada, por ejemplo, de la compra del videojuego que sirve de base a la utilización de ese producto, o de los módulos DLC que pueden ir sumándose al videojuego a medida que despliega esta clase de funcionalidades, siempre y cuando esos módulos no tengan por finalidad esencial o exclusiva incorporar mecanismos aleatorios de recompensa al entorno de ese videojuego.
 • Azar en la determinación del resultado: la activación de una caja botín comprendida en el ámbito de aplicación de la LRJ, ha de implicar un elemento de aleatoriedad en la obtención de los objetos o recompensas que pueden liberarse tras su apertura. En otros términos, el premio virtual que se obtendrá tras utilizar una caja botín debe ser futuro e incierto y depender, en alguna medida, del azar. En este caso, resulta indiferente que el proceso aleatorio se diseñe con una estructura que simule un juego de azar o que, por el contrario, no se asemeje visualmente a ninguna de las modalidades de juegos de azar existentes hasta la fecha. 
 • Premio transferido al participante ganador: la consecuencia de abrir una caja botín es la obtención de un premio evaluable económicamente, y la transferencia o incorporación al patrimonio del participante ganador del mismo. En todo caso, deben existir mecanismos, dentro o fuera del videojuego, que permitan articular un proceso de monetización del objeto o recompensa virtual que desemboque en la conversión efectiva de dicho premio en una moneda de curso legal.

Carece de relevancia si esa recompensa es una mejora de carácter cosmético en el videojuego o una ventaja de carácter competitivo para el jugador que la obtiene.