Combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals

Definició i característiques principals

1. Una combinació aleatòria amb finalitats publicitàries o promocionals (d’ara endavant CAFPP) és un tipus de sorteig que compleix cada un dels requisits següents:

a) Té per finalitat promocionar o publicitar un producte o servei de qualsevol tipus.

b) El participant només ha de consumir el producte o el servei que es publicita o es promociona. És a dir, no existeix cap altre tipus de sobrepreu o tarifació específica més enllà del que deriva del consum del producte publicitat o promocionat.

c) El sorteig en qüestió és aleatori.

d) De resultes del sorteig, el participant pot obtenir un premi, en metàl·lic, en espècie o servei.

2. Per efectuar una CAFPP no cal obtenir cap llicència o autorització, ni fer cap comunicació prèvia a la Direcció General d’Ordenació del Joc.

3. En cas que el sorteig que es vulgui efectuar no compleixi tots els requisits previstos en l’apartat 1, ens podríem trobar, o bé davant d’una activitat purament mercantil o civil, o bé davant d’una activitat de joc regulada en la Llei 13/2011, que podria necessitar d’una autorització específica de la Direcció General d’Ordenació del Joc.

4. En tot cas, la realització d’una CAFPP queda sotmesa, a més, a les normes generals del dret mercantil i civil que els puguin resultar d’aplicació, sens perjudici del tractament fiscal específic que s’explica a continuació.

Consideracions específiques sobre determinades CAFPP

5.  Quan tots els participants en el sorteig obtinguin un premi i, a més, aquest sigui idèntic per a tots ells, no existeix l’aleatorietat exigida a les CAFPP.  En aquest mateix cas, tampoc no hi hauria activitat de joc sotmesa a autorització i supervisió de la DGOJ, en no existir atzar.

6. Quan sigui un jurat el que, amb caràcter previ a l’activitat, adjudiqui el premi, sense que existeixi cap factor de sort o atzar previ, complementari o posterior a la decisió o dictamen del jurat, no existeix l’aleatorietat exigida a les CAFPP.

Tractament fiscal

7. Les persones, físiques o jurídiques, que facin CAFPP estan subjectes al pagament de l’impost sobre activitats de joc, en les condicions i amb el tipus de gravamen que estableix la Llei 13/2011.
El tipus de gravamen és el 10 % de l’import total del valor de mercat dels premis oferts o avantatges concedits als participants.

La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de l’impost corresponent a les combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals correspon a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Per a les sol·licituds de liquidació administrativa de l’impost, els organitzadors d’una CAFPP s’han d’adreçar a qualsevol de les delegacions o administracions de l’AEAT.

La documentació requerida per formalitzar la liquidació de l’impost d’activitats del joc és la que fixi l’AEAT. En tot cas, cal, almenys, la identificació de la persona física o jurídica que resulti subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent, un exemplar de les bases de la CAFPP i la justificació de la determinació del valor de mercat dels premis oferts o avantatges concedits.

Una vegada notificada la liquidació administrativa practicada, el pagament s’ha de fer en la forma i els terminis fixats per l’AEAT.

8. Els guanyadors d’un premi provinent de la participació en una CAFPP han de declarar la circumstància esmentada en la seva declaració de l’IRPF.

Els premis derivats d’una CAFPP constitueixen un increment patrimonial segons el que estableix la normativa vigent de l’IRPF.

Com a conseqüència de l’anterior, els organitzadors de CAFPP estan obligats a la constitució de les retencions corresponents als guanyadors quan els premis que els hagin correspost individualment superin el valor de 300 €.

Més informació a Rifes, joc ocasional i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries