Combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais

Definición e características principais

1. Unha combinación aleatoria con fins publicitarios ou promocionais (en diante, CAFPP) é un tipo de sorteo que cumpre con cada un dos seguintes requisitos:

a) Ten por finalidade promover ou publicitar un produto ou servizo de calquera tipo.

b) O participante só ten que consumir o produto ou o servizo que se publicita ou promove. É dicir, non existe ningún outro tipo de sobreprezo ou tarificación específica, máis alá do que deriva do consumo do produto publicitado ou promovido.

c) O sorteo en cuestión é aleatorio.

d) Como resultado do sorteo, o participante pode obter un premio, en metálico, especie ou servizo.

2. Para a realización dunha CAFPP, non se precisa a obtención de licenza ou autorización ningunha, nin a realización de comunicación previa á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

3. En caso de que o sorteo que se queira realizar non cumpra todos os requisitos previstos no apartado 1, poderiamos estar ben ante unha actividade puramente mercantil ou civil, ben ante unha actividade de xogo regulada na Lei 13/2011, que podería precisar dunha autorización específica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

4. En todo caso, a realización dunha CAFPP quedará sometida, ademais, ás normas xerais do dereito mercantil e civil que lles poidan resultar de aplicación, sen prexuízo do tratamento fiscal específico que se explica a continuación.

Consideracións específicas sobre determinadas CAFPP

5.  Cando todos os participantes no sorteo obteñan un premio e, ademais, este sexa idéntico para todos eles, non existe a aleatoriedade esixida ás CAFPP.  Neste preciso caso, tampouco existiría actividade de xogo sometida a autorización e supervisión da DGOJ, ao non existir azar.

6. Cando sexa un xurado que, con carácter previo á actividade, adxudique o premio, sen que exista ningún factor de sorte ou azar previo, complementario ou posterior á decisión ou ditame do xurado, non existe a aleatoriedade esixida ás CAFPP.

Tratamento fiscal

7. As persoas, físicas ou xurídicas, que realicen CAFPP están suxeitas ao pagamento do imposto sobre actividades de xogo, nas condicións e co tipo de gravame que se establece na Lei 13/2011.
O tipo de gravame é o 10% do importe total do valor de mercado dos premios ofrecidos ou vantaxes concedidas aos participantes.

A xestión, recadación, liquidación e inspección do imposto correspondente ás combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais corresponde á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Para as solicitudes de liquidación administrativa do imposto, os organizadores dunha CAFPP deben dirixirse a calquera das delegacións ou administracións da AEAT.

A documentación requirida para formalizar a liquidación do imposto de actividades do xogo será a que fixe a AEAT. En todo caso, requírese, polo menos, a identificación da persoa física ou xurídica que resulte suxeito pasivo do imposto a título de contribuínte, un exemplar das bases da CAFPP e a xustificación da determinación do valor de mercado dos premios ofrecidos ou vantaxes concedidas.

Unha vez notificada a liquidación administrativa practicada, o pagamento deberá realizarse na forma e os prazos fixados pola AEAT.

8. Os gañadores dun premio proveniente da participación nunha CAFPP deben declarar a devandita circunstancia na súa declaración do IRPF.

Os premios derivados dunha CAFPP constitúen un incremento patrimonial segundo o establecido na normativa vixente do IRPF.

Como consecuencia do anterior, os organizadores dunha CAFPP estarán obrigados á constitución das retencións correspondentes aos gañadores, cando os premios que lles corresponderan individualmente superen o valor de 300 €.

Máis información en Rifas, xogo ocasional e combinacións aleatorias con fins publicitarios