Abast de la prohibició d’oferir apostes en esdeveniments protagonitzats per menors d’edat

El 22 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució d’11 de juliol de 2019, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, per la qual es prohibeix oferir apostes sobre esdeveniments que siguin protagonitzats exclusivament o majoritàriament per menors d’edat.

En aquesta Resolució es determinen dues regles específiques i diferenciades entre si: una per a competicions adreçades exclusivament a persones amb 18 anys o menys i una altra per a tots els esdeveniments oferts per un operador.

Tal com s’encarreguen d’especificar les ordres ministerials que regulen les modalitats d’apostes regulades, s’entén per esdeveniment, esportiu o d’una altra mena, aquell prèviament determinat per l’operador en el seu programa i que es desenvolupa en el marc d’una competició esportiva o d’un altre tipus o al marge d’aquesta. Aquesta Resolució afecta, per tant, les apostes sobre competicions o esdeveniments, però no les apostes sobre fets o circumstàncies que formen part o es desenvolupen en el marc d’aquells, que es podran oferir sempre que l’esdeveniment o la competició en què s’emmarquin estigui permès.

Tot seguit s’explicita la manera en què aquestes dues regles (competició i esdeveniment) han de ser aplicades per aquells operadors que estiguin comercialitzant alguna de les modalitats d’apostes permeses per la legislació vigent.

  • Competicions adreçades exclusivament a persones amb 18 anys o menys:

En aquest cas, es prohibeix oferir apostes sobre tots els esdeveniments d’aquesta competició, perquè hi ha un risc especialment significatiu que la gran majoria dels esdeveniments oferts acabin essent protagonitzats per menors d’edat.

  • Esdeveniments protagonitzats exclusivament o majoritàriament per participants menors d’edat.

Aquesta regla s’ha d’aplicar a tots i cadascun dels esdeveniments oferts per un operador en el seu programa d’apostes, aplicant-hi les regles interpretatives següents:

  • Els participants en un esdeveniment són tots aquells jugadors o competidors que en poden arribar a formar part. A efectes pràctics, en les competicions per equips aquest concepte inclou tots els convocats a l’esdeveniment en qüestió, és a dir, els titulars i els suplents de cadascun dels equips involucrats en l’esdeveniment En les competicions individuals la precisió realitzada no resultaria d’aplicació en la mesura en què en aquesta mena de competicions no hi ha, en principi, suplents convocats o classificats per a les diferents rondes o esdeveniments que la conformen.
  • Un esdeveniment és protagonitzat majoritàriament per menors d’edat quan tenen menys de 18 anys, almenys, la meitat més un de tots els participants en aquest esdeveniment, és a dir, quan més del 50 % del total de jugadors convocats a l’esdeveniment són menors de 18 anys.

A continuació s’ofereixen alguns exemples pràctics d’aplicació d’aquesta prohibició:

  • Tennis: un partit de tennis individual no serà protagonitzat per menors d’edat quan en aquest partit només un dels contendents tingui menys de 18 anys. Un partit de dobles en tennis no serà protagonitzat per menors d’edat quan en aquest esdeveniment només dos jugadors tinguin menys de 18 anys.
  • Futbol: un partit serà protagonitzat per menors d’edat quan en la convocatòria d’aquest partit, d’un total de 44 jugadors convocats (22 per cada equip), almenys 23 tinguin menys de 18 anys.