Alcance da prohibición de ofrecer apostas en eventos protagonizados por menores de idade

O 22 de xullo foi publicada no «Boletín Oficial do Estado» a Resolución do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se prohibe ofrecer apostas sobre eventos que sexan protagonizados exclusiva ou maioritariamente por menores de idade.

Nesta Resolución determínanse dúas regras específicas e diferenciadas entre si: unha para competicións dirixidas exclusivamente a persoas con 18 anos ou menos e outra para todos os eventos ofertados por un operador.

Un evento, tal e como se encargan de especificar as ordes ministeriais que regulan as modalidades de apostas reguladas, é un acontecemento, deportivo ou doutra clase, previamente determinado polo operador no seu programa e que se desenvolve no marco dunha competición deportiva ou doutro tipo ou á marxe dela. Esta Resolución afecta, polo tanto, as apostas sobre competicións ou eventos, pero non as apostas sobre feitos ou circunstancias que forman parte ou se desenvolven no marco daqueles, que se poderán ofrecer sempre e cando o evento ou a competición nas que se enmarquen estea permitido.

A continuación, explícase o modo no que estas dúas regras (competición e evento) deben ser aplicadas por aqueles operadores que estean a comercializar algunha das modalidades de apostas permitidas pola lexislación vixente.

  • Competicións dirixidas exclusivamente a persoas con 18 anos ou menos:

Neste caso, prohíbese ofrecer apostas sobre todos os eventos da devandita competición, pois neles existe un risco especialmente significativo de que a gran maioría dos eventos ofertados acaben sendo protagonizados por menores de idade.

  • Eventos protagonizados exclusiva ou maioritariamente por participantes menores de idade.

Esta regra debe aplicarse a todos e cada un dos eventos ofertados por un operador no seu programa de apostas, aplicando as seguintes regras interpretativas:

  • Os participantes nun evento son todos aqueles xogadores ou competidores que poden chegar a formar parte do devandito evento. A efectos prácticos, nas competicións por equipos este concepto incluirá todos os convocados ao evento en cuestión, é dicir, os titulares e os suplentes de cada un dos equipos involucrados no evento. Nas competicións individuais a precisión realizada non resultaría de aplicación na medida que nesta clase de competicións non existen, en principio, suplentes convocados ou clasificados para as distintas roldas ou eventos que a conforman.
  • Un evento está protagonizado maioritariamente por menores de idade cando nel teñen menos de 18 anos, polo menos, a metade máis un de todos os participantes no devandito evento, é dicir, cando máis do 50 % do total de xogadores convocados ao evento son menores de 18 anos.

Ofrécense a continuación algúns exemplos prácticos de aplicación desta prohibición:

  • Tenis: un partido de tenis individual non será protagonizado por menores de idade cando no devandito partido só un dos contendentes teña menos de 18 anos. Un partido de dobres en tenis non será protagonizado por menores de idade cando nese evento só dous xogadores teñan menos de 18 anos.
  • Fútbol: un partido será protagonizado por menores de idade cando na convocatoria do devandito partido, dun total de 44 xogadores convocados (22 por cada equipo), polo menos 23 teñan menos de 18 anos.