Requisits i costos d’obtenció de llicències singulars

Consideracions generals

1. Els interessats a desenvolupar activitats de joc no ocasional han d’obtenir, amb caràcter previ al desenvolupament de qualsevol tipus de joc, una llicència general per cada modalitat de joc que pretengui comercialitzar.

2. Així mateix, l’explotació de cada un dels tipus de joc inclosos en l’àmbit de cada llicència general requereix l’atorgament d’una llicència singular d’explotació.

Requisits i costos d’obtenció de llicències singulars

3. L’Ordre HFP/1227/2017, de 5 de desembre, preveu la possibilitat que els interessats en la presentació de sol·licituds de llicències generals puguin sol·licitar de manera simultània llicències singulars corresponents a tipus de jocs vinculats a aquestes llicències singulars. L’atorgament eventual d’aquestes llicències singulars està supeditat a l’atorgament de la llicència general a què es trobin vinculades.

4. En cas que no es presentin les sol·licituds de llicències singulars de manera simultània a la de llicències generals, no és possible presentar-les fins que no s’hagi resolt l’atorgament d’aquestes últimes.

5. El procediment per sol·licitar llicències singulars es regula en la Resolució d’1 de desembre de 2017, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, que estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de les llicències singulars per al desenvolupament i l’explotació dels diferents tipus d’activitats de joc.

6. No cal constituir garanties addicionals corresponents a les llicències singulars en el moment de presentar les sol·licituds.

7. Quant a les taxes per la gestió administrativa del joc que cal satisfer per la presentació de sol·licituds de llicències singulars, aquestes són les següents:

  • Taxa per la sol·licitud de llicència: deu mil euros per la sol·licitud de llicència singular.
  • Taxa per la inscripció al Registre de Llicències: dos mil cinc-cents euros per la sol·licitud de llicència singular que finalment s’atorgui.

8. El termini per a la resolució de les sol·licituds presentades és de sis mesos comptats a partir de l’endemà a la presentació. El silenci administratiu té efectes estimatoris.

9. En el termini de quatre mesos comptats a partir de la data d’atorgament de la llicència singular, els operadors han de presentar l’informe de certificació definitiva dels sistemes tècnics de l’operador, en la forma i les condicions que estableix l Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, i en la Resolució de 6 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, per la qual s’aprova la disposició que estableix el model i contingut de l’informe de certificació definitiva dels sistemes tècnics dels operadors de joc i es desenvolupa el procediment de gestió de canvis.

Més informació a Llicències de joc