Requisitos e custos de obtención de licenzas singulares

Consideracións xerais

1. Os interesados en desenvolver actividades de xogo non-ocasional deberán obter, con carácter previo ao desenvolvemento de calquera tipo de xogo, unha licenza xeral por cada modalidade de xogo que pretendan comercializar.

2. Así mesmo, a explotación de cada un dos tipos de xogo incluídos no ámbito de cada licenza xeral requirirá o outorgamento dunha licenza singular de explotación.

Requisitos e custos de obtención de licenzas singulares

3. A Orde HFP/1227/2017, do 5 de decembro, prevé a posibilidade de que os interesados en presentar solicitudes de licenzas xerais poidan solicitar de forma simultánea licenzas singulares correspondentes a tipos de xogos vinculados a esas licenzas singulares. O eventual outorgamento destas licenzas singulares estará supeditado ao outorgamento da licenza xeral á que se encontren vinculadas.

4. En caso de que non se presenten as solicitudes de licenzas singulares de forma simultánea á de licenzas xerais, non será posible presentalas ata que se resolva o outorgamento destas últimas.

5. O procedemento para a solicitude de licenzas singulares regúlase na Resolución do 1 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, que establece o procedemento de solicitude e outorgamento das Licenzas Singulares para o desenvolvemento e explotación dos distintos tipos de actividades de xogo.

6. Non será precisa a constitución de garantías adicionais correspondentes ás licenzas singulares no momento da presentación das solicitudes.

7. En canto ás Taxas pola xestión administrativa do xogo á hora da presentación de solicitudes de licenzas singulares, estas serán as seguintes:

  • Taxa pola solicitude de licenza: dez mil euros pola solicitude de licenza singular.
  • Taxa pola inscrición no Rexistro de licenzas: dous mil cincocentos euros pola solicitude de licenza singular que finalmente se outorgue.

8. O prazo para a resolución das solicitudes presentadas é de seis meses contados a partir do día seguinte á súa presentación. O silencio administrativo terá efectos estimativos.

9. No prazo de catro meses contados a partir da data de outorgamento da licenza singular, os operadores deberán presentar o informe de certificación definitiva dos sistemas técnicos do operador, na forma e condicións establecidos no Real decreto 1613/2011, de 14 de novembro, e na Resolución do 6 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se aproba a disposición que establece o modelo e contido do informe de certificación definitiva dos sistemas técnicos dos operadores de xogo e se desenvolve o procedemento de xestión de cambios.

Máis información en Licenzas de xogo