Acordo de corregulación

 
A Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo prevé a posibilidade de que a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo asine acordos de corregulación que coadxuven ao cumprimento das obrigas establecidas na Lei, en particular, no referido á publicidade, nos termos que se determinen regulamentariamente. Os sistemas de autorregulación dotaranse de órganos independentes de control para asegurar o cumprimento eficaz dos compromisos asumidos polas empresas adheridas.
 
O fomento da autorregulación xa se plasmaba na Directiva 84/450/CEE sobre publicidade enganosa, que afirma que xunto aos instrumentos administrativos e xudiciais, "os controis voluntarios exercidos por organismos autónomos para suprimir a publicidade enganosa poden evitar o recurso a unha acción administrativa ou xudicial e que por iso deberían fomentarse. Máis recentemente, a Directiva 2005/29/CE sobre prácticas desleais cos consumidores prevé que os Estados membros poidan fomentar o control das prácticas comerciais desleais por parte dos responsables de códigos de conduta, sumado o devandito mecanismo de control aos procedementos administrativos ou xudiciais que se habiliten para reprimir as prácticas desleais, facéndoas cesar ou prohibíndoas.
 
De igual forma, dentro do sistema xurídico español, a Lei 34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade, sinala que as normas procesuais que rexen en materia de represión e sanción da publicidade ilícita (actualmente recollidas na Lei de axuízamento civil) se aplicarán "sen prexuízo do control voluntario da publicidade que para o efecto poida existir, realizado por organismos de autodisciplina,".
 
A previsión sobre os acordos de autorregulación da Lei 13/2011 foi desenvolvida regulamentariamente na disposición adicional sétima do Real decreto 1614/2011, de 14 de novembro, polo que se desenvolve a lei 13/2011, de 27 de maio, no relativo a licenzas, autorizacións e rexistros do xogo, na que, ademais de conter as previsións legais que desenvolve, determina o establecemento dunha comisión mixta para o seguimento dos acordos de corregulación, algunhas causas de denuncia dos mesmos e fíxase a obriga de publicar na web da Comisión Nacional do Xogo os acordos de autorregulación, así como os Códigos de Conduta que aceptase.
 

  • O 17 de novembro de 2011, a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e a Asociación para a Autorregulación da Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) asinan un acordo de corregulación en materia de publicidade, patrocinio e promoción das actividades de xogo.
  • O 7 de xuño de 2012, a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e a Subdirección Xeral de Contidos da Sociedade da Información (Secretaría de Estado de Comunicacións e para a Sociedade da Información), e a Asociación para a Autorregulación da Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) asinan un acordo para o establecemento dun Código de Conduta sobre comunicacións comerciais das actividades de xogo.
  • El 20 de noviembre de 2013 la Secretaría de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego comunica a todos los miembros de la Comisión la posición final de la Dirección General de Ordenación del Juego en relación con la publicidad de los bonos y promociones de bienvenida. Documento con la posición de la Dirección General de Ordenación del Juego.
  • En la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego celebrada el día 14 de mayo de 2015 se aprueba por unanimidad el criterio interpretativo propuesto por la Dirección General de Ordenación del Juego en relación con el alcance de la Norma Ética 8 del Código de Conducta tras el otorgamiento de licencias singulares correspondientes a nuevos juegos. Documento con el criterio interpretativo.

 
Anexos do Acordo:
Anexo I "representantes das empresas adheridas ao Código de conduta sobre comunicacións comerciais das actividades de xogo". Listaxe de empresas.
Anexo II "Código de Conduta sobre comunicacións comerciais das actividades de xogo".