Rifas permanentes ou non-ocasionais

Concepto de rifa

1. Enténdese por rifa aquela modalidade de xogo consistente na adxudicación dun ou varios premios mediante a realización dun sorteo ou selección por azar, entre os adquirentes de billetes, papeletas ou outros documentos ou soportes de participación, diferenciados entre si, xa foren de carácter material, informático, telemático ou interactivo, nunha data previamente determinada, e sempre que para participar sexa preciso realizar unha achega económica.

2. O obxecto da rifa pode ser un ben moble, inmoble, semovente ou dereitos ligados a estes, sempre que non sexan premios monetarios.

Concepto de rifa de carácter permanente ou non-ocasional

3. Enténdese por rifa de carácter permanente ou non-ocasional aquela que se realiza periódica ou permanentemente, ou que forma parte da actividade ordinaria dun operador de xogo, sempre que a súa periodicidade sexa inferior á anual.

Podo desenvolver unha actividade de rifa de carácter permanente ou non-ocasional?

4. O desenvolvemento de rifas de carácter non-ocasional ou permanente, como o de calquera outra actividade de xogo, requirirá a obtención previa das correspondentes licenzas xeral e singular, de acordo co establecido na Lei de regulación do xogo e na súa normativa de desenvolvemento.

5. Non obstante, no momento actual non se levou a cabo o desenvolvemento normativo da modalidade de rifas permanentes, polo que non resulta posible a organización e comercialización de Rifas non-ocasionais.

6. Polo tanto, de acordo coa normativa vixente no momento actual, a actividade de realización de rifas de carácter non-ocasional ou permanente terá a condición de prohibida.

Máis información en Rifas, xogo ocasional e combinacións aleatorias con fins publicitarios